اداره تعهدات و تسهيلات

بر اساس آئين نامه اعطاي بورس خارج از كشور، متقاضيان ملزم به سپردن وثيقه ملكي بر اساس مبالغ مصوب مي باشند. كه در حال حاضر بر حسب كشور مورد نظر از (سيصد ميليون ريال تا نهصد ميليون ريال) مي باشد.