اداره بورس داخل

 

1-مدت زمان لازم از مرحله تصويب شوراي اجرايي بورس تا مرحله صدور حكم و اخذ تعهد چه مدت مي باشد؟

بستگي به دانشگاه محل تعهد دارد كه معمولاً حداكثر 3 ماه طول مي كشد.

2- مدت زمان قيد شده در حكم بورس به چه نحو محاسبه مي شود؟

از زمان تاريخ صدور حكم بر اساس نظر شوراي اجرايي بورس و با توجه به فراخوان برگزار شد لغايت پايان ترم 9

3- مراحل بعد از موافقت در شوراي اجرايي بورس به چه نحو مي باشد؟

مكاتبه با دانشگاهي كه اعلام نياز داده و اعلام موافقت در شورا به آن دانشگاه و صدور حكم و اخذ تعهد محضري از طريق دانشگاه محل تعهد

4- براي تكميل پرونده و ارائه به شوراي بورس چه مداركی نياز مي باشد؟

نامه دانشگاه، فرم امتيازدهي، فرم مشخسصات و صورتجلسه شوراي بورس دانشگاه

5- نحوه محاسبه مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه چگونه مي باشد؟

مقرري تحصيلي بر مبناي حقوق پايه يك مربي هيات علمي است كه در هر استان متغير است.

6-در صورت ارائه عدم نياز توسط دانشگاه به دانشجويان بورسيه در حين تحصيل تكليف چيست؟

در صورت عدم نياز دانشگاه محل تعهد دانشجو نسبت به ارائه اعلام نياز از دانشگاه يا مؤسسات تابعه وزارت متبوع اقدام نمايد، سپس موضوع توسط مركز خدمات آموزشي بررسي و تصميم گيري خواهد شد.

7- مسئله عدم پرداخت به موقع مقرري تحصيلي از طرف دانشگاه به دانشجويان بورسيه چگونه بايد حل شود؟

1-مكاتبه با دانشگاهها 2- پيگيري قانوني در مورد عدم پرداخت

8-آيا دانشجوياني كه استخدام هستند مي توانند بورسيه شوند؟

دانشجوياني كه استخدام مي باشند نمي توانند بورسيه شوند و خلاف آئين نامه بورس داخل مي باشد.

9- نحوه تمديد بورسيه دانشجويان به چه صورت مي باشد؟

با توجه به سنوات مجاز تحصيلي و سقف مجاز تحصيل (5/4 سال) مي توانند طي درخواستي به دانشگاه محل تعهد خدمت باقيمانده بورس را تمايد نمايند.

10- شرايط بعد از تبديل بورس خارج به داخل چگونه است؟

آوردن اعلام نياز از يك دانشگاه و قبول پذيرش دانشجو و انعقاد قرارداد توسط وزارت متبوع

11-طريقه انعقاد قرارداد تبديل خارج به داخل چگونه است؟

بعد از موافقت دانشگاه مربوطه فرم نمونه قرارداد موافقت نامه همكاري آموزشي به دانشگاه مذكور فرستاده ميشود كه پس از امضاء در چهار نسخه و ارسال آن به وزارت متبوع شهريه دانشجو در چهار قسط پرداخت ميشود.

12-در صورت انصراف دانشجويان بورسيه از ادامه تحصيل در دانشگاه محل تعهد تكليف چيست؟

بايد طبق سند تا 4 برابر هزينه هاي مصروفه اعم از هزينه تحصيلي (شهريه) و مقرري تحصيلي را يكجا به حساب وزارت پرداخت نمايد.

13- آيا بعد از اتمام بورس حقوق دستياري برقرار مي شود؟

بعد از اتمام بورس حقوق دستياري برقرار نخواهد شد.

14-مدت زمان تعهد خدمت بورس پس از فراغت از تحصيل بورس داخل چند سال است؟

دو برابر مدت بورس متعهد خدمات مي باشند.

15- زمان اعمال افزايش مقرري تحصيلي ساليانه دانشجويان بورسيه چه موقع مي باشد؟

بعد از دريافت افزايش مقرري از دانشگاه هاي محل تعهد در نيمسال دوم هر سال اعمال ميشود.