سوالات رايج در خصوص دانش آموختگان داخل

 

1. آيا فرم فراغت از تحصيل دانش آموخته، توسط اداره دانش آموختگان تائيد شده است ؟  

به سايت Tarh.Behdasht.gov.ir مراجعه فرمائيد چنانچه مشخصات شـما تيـك خـورده باشـد مي‌توانيد جهت  اداره طرح نيروي انساني وسازمان نظـام پزشـكي اقـدام فرمائيـد. در صـورتيكه اسم شما درسايت مذكورنبود از دانشگاه محل تحصيل پيگيري فرماييد. 

2.آيا انجام خدمت طرح نيروي انساني جهت تعهدات آموزش رايگان محاسبه ميشود؟  

بله  

3. گواهي كار جهت محاسبه تعهدات چگونه بايد باشد ؟  

 گواهي كار پس از فراغت از تحصيل كه از سوي دانشگاه‌ها، سازمانها و يا ارگان‌هاي دولتي صادر شده باشد و يا گواهي بخش خصوصي كه به تائيد يك مركز دولتي برسد قابل محاسبه مي باشد. 

4. مدارك لازم توسط صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي چيست ؟  

- براي رشته هاي مشمول طرح، گواهي انجام يا معاف از خدمت طرح نيروي انساني  

- تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان  

- كارت پايان يا معافيت از خدمت نظام وظيفه  

- گواهي كار براي دانش آموختگان متعهد خدمت  

5.جهت تائيد دانشنامه براي خارج از كشور چه مداركي لازم است ؟ 

تصويرمجوز تحويل مدرك تحصيلي به همراه  اصل دانشنامه و اصل ريزنمرات  

6. تصوير دانشنامه و ريزنمرات قابل تائيد است ؟  

بله چنانچه به مهر برابر اصل توسط دانشگاه محل تحصيل و يا دفترخانـه اسـناد رسـمي ممهـورشده باشد قابل تائيد است.  

7.فرم 12 را از كجا ميتوان دريافت كرد؟ 

 از دانشگاه محــل تحصــيل و يــا بــا مراجعــه بــه ســايت مركــز خــدمات آموزشــي بــه آدرسhttp://edd.behdasht.gov.ir قسمت فرم‌هاي جاري مي توانيد فرم مذكور را دانلود نماييد.

8.چه مداركي براي صدور مجوز فرم 12 لازم است ؟  

كپي صفحات گذرنامه (صفحات خالي آن لازم نيست)، يك قطعه عكس 4×6، تصوير مجوز تحويل  مدارك تحصيلي،  فرم تكميل شده (12)  

9. براي تحويل فرم 12 به كجا بايد مراجعه نمود؟  

دانش آموختگان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بـه اسـتثناء دانشـگاه آزاد اسلامي و ارتش مي تواننـد بـه دانشـگاه محـل تحصـيل مراجعـه نمايند. 

10.تائيد فرم فراغت در سايت پرتال چه مدت زمان طول مي كشد ؟  

از زماني كه كارشناس دانشگاه اطلاعات را در سـايت وارد مـي‌كنـد تـا تائيـد توسـط كارشـناس وزارت، نهايتاً 24 ساعت. 

11.آيا فرم فراغت از تحصيل در اداره دانش آموختگان داخل اصلاح مي‌گردد؟  

خير اصلاحات در فرم فراغت از تحصيل توسط دانشگاه محل تحصيل امكان پذير است .  

12.آيا فرم هاي فراغت از تحصيل مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه‌هاي علوم پزشـكي از طريـق اداره دانش آموختگان وزارت تائيد مي گردد ؟  

خير از تاريخ 92/4/1 فرم ها از سوي دانشگاه محل تحصـيل مسـتقيماً در دسـترس اداره طـرح و توزيع نيروي انساني قرار مي گيرد.  

13.جهت تائيد سرفصل دروس چه مداركي لازم است ؟  

سرفصل دروس نیازی به تایید در مرکز ندارد

14.آيا اداره دانش آموختگان داخل غير از دانشنامه و ريزنمرات مقاطع تحصيلي، مدارك ديگـري را تائيد مي نمايد؟

   خير  

15.آيا براي خريد تعهدات مقطع كارشناسي ارشد استعلام از سوي دانشگاه محل تحصيل از مركز امور هيات علمي وزارت متبوع الزامي است؟

 بلي

16.آيا ميتوان تعهدات مقطع Ph.Dرا خريداري نمود؟

خرید تعهد پی اچ دی پس از مکاتبه با مرکز امور هیات علمی و موافقت آن مرکز قابل خریداری می‌باشد.