اداره تعهدات و تسهيلات

ارائه تسهيلات دانشجويي

 

به دانشجوياني كه دردانشگاههاي معتبر خارج از كشور و در رشته هاي مجاز به تحصيل اشتغال داشته باشند بر اساس مقررات تسهيلات دانشجوئي ارائه مي گردد. تسهيلات عبارتند از: تخفيف بليط هواپيمايي جهت دانشجو و همراهان او  صدور مهر خروج  دانشجوئي، صدور گواهي جهت وزارت امور خارجه،  راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و ادارات بيمه (از قبيل بيمه ايران، صدا و سيما، شهرداري و...) و تامين اجتماعي

 

تشكيل پرونده تسهيلات دانشجويي

1- گواهي اشتغال به تحصيل در سال تحصيلي جديد به تاييد سفارت با ذكر نوع رشته و سال شروع

2- ريز نمرات سالهاي گذشته به تاييد سفارت ج 1010

3- آخرين مدرك در ايران

4- مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي اخذ گرديده در خارج  (در صورت وجود)

5- وضعيت نظام وظيفه

6- عكس و كپي صفحات شناسنامه

7- وضعيت اقامت

8- كپي صفحات گذرنامه

 

تسهيلات ارائه شده :

1-صدور گواهي هاي مختلف به وزارت امور خارجه، اداره راهنمايي و رانندگي از جمله  سفارت – آموزش و پرورش و بيمه و…

2- صدور معافيت تحصيلي  سربازي (در صورت ارائه ريز نمرات پايان ترم 1 از دانشگاه محل تحصيل و در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكتراي عمومي و يا ارائه گواهي گذراندن ترم 1 از دانشگاه مربوطه و به تاييد سفارت ج 1010)

3- تخفيف بليط هواپيمائي

4- خروجي دانشجوئي و تمديد و تجديد اعتبار پاسپورت

 

نحوه انجام خدمت

دانشجويان تسهيلاتي چنانچه در مقاطع دكتري يا  Ph.D و يا تخصصهاي باليني فارغ التحصيل گرديده و اقامت معتبر دانشجوئي نيز داشته باشند، بازگشت به كشور و انجام خدمت به ميزان نيمي از مدت استفاده از تسهيلات را در داخل كشور به عهده دارند.