اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

امور مشمولين و خروج از كشور دانشجويان

 

خروج دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به سه طريق صورت ميگيرد:

       1. سفر زيارتي

       2. جهت ارائه مقاله و يا شركت در كنگره هاي علمي و تقويت بنيه علمي

       3. جهت بيماري

 

سفرهاي زيارتي به دو صورت :

الف: حج عمره دانشجويي دانشگاه (دستجمعي)

ب: زيارت به همراه خانواده يا انفرادي

 - در صورتيكه دانشجو با كاروان دانشگاه به سفر حج برود لازم است گواهي اشتغال به تحصيل (بدون حق ترجمه) جهت تحويل به دانشگاه براي گرفتن گذرنامه ارائه گردد

در صورتيكه دانشجو با خانواده به سفرهاي زيارتي ميرود تعهد محضري يا وثيقه ملكي  ياضمانت نامه بانكي اخذ مي گردد.

-  بعد از سپردن ضمانتنامه بانكي و ارائه آن، نامه جهت نظام وظيفه عمومي و گذرنامه صادر ميگردد.

در مورد پسران معاف از خدمت و خواهران پس از سپردن ضمانت نامه آموزش رايگان ، توسط دانشگاه به اداره گذرنامه استان معرفي مي گردد.

دانشجويان بعد از بازگشت از سفر ملزم به مراجعه به مركز امور دانشجويي يا دانشگاه مربوطه (حسب مورد) با در دست داشتن گذرنامه جهت ابطال ضمانت نامه بانكي يا تعهد محضري و يا وثيقه ملكي مي باشد. رونوشت ها به نظام وظيفه، گذرنامه و دانشگاه ارسال مي شود.