اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

 انصراف و صدور گواهي اشتغال به تحصيل

 

ابتدا دانشجو موظف است تقاضاي خود را مبني بر انصراف از تحصيل به امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل خود تسليم و در دبيرخانه ثبت نمايد.

واحد انصراف مركز امور دانشجويي پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو طبق جدول تعرفه ميزان شهريه ثابت و متغير بر اساس موضوع تبصره 17 قانون بودجه سال 1373كل كشور نسبت به محاسبه هزينه هاي بهره مندي از آموزش رايگان بر مبناي دروس عمومي و اختصاصي اقدام مي نمايد .

-  دانشجو موظف به پرداخت هزينه هاي بهره مندي از آموزش رايگان بر اساس شهريه هاي ثابت و متغير به حساب سيبا شماره 2173319001003 بانك ملي ايران شعبه مسجد جامع شهرك قدس تهران(1458)

پس از تسويه حساب و ارائه فيش بانكي مبني بر پرداخت هزينه هاي بهره مندي از آموزش رايگان نامه عدم بدهي آموزش رايگان جهت دانشجو وبه عنوان  دانشگاه صادر ميگردد و دانشجو  در اين صورت ميتواند ريز نمرات و مدارك خود را دريافت نمايد.

 ضمنا ً‌گواهي اشتغال به تحصيل  بر حسب مورد جهت دانشجويان اعم از شبانه ، خروج از كشور از سوي اين و احد صادر ميگردد.

دانشجويان انصرافي دوره شبانه در صورت پرداخت كامل شهريه هاي مربوطه،نياز به تسويه حساب آموزش رايگان ندارند پس از تسويه حساب با دانشگاه ذيربط،مي توانند كليه مدارك تحصيلي وريز نمرات دانشگاهي خودرا دريافت نمايند.