اداره بورس خارج

بورس بلند مدت

 

اعطاي بورس تحصيلي بلندمدت بر اساس آئين نامه شماره 3814 مورخ 24/3/77 اصلاحيه آئين نامه شماره 5482 مورخ 17/4/80 (اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور و تاييد شوراي اجرايي  بورس و موفقيت در آزمون اعزام دانشجوي بورسيه معمول مي گردد).

مدت اين دوره بر حسب كشور محل تحصيل و سيستم آموزشي آن كشور از 36 ماه تا حداكثر 48 ماه مي باشد مطابق ضوابط تا سقف محدودي قابل تمديد مي باشد.

بورسيه همراه همسر:همسران متقاضان بورس تحصيلي خارج از كشور مي توانند در صورتيكه وضعيت تحصيلي آنها مغايرتي با آئين نامه بورس تحصيلي  خارج از كشور نداشته باشد، تقاضاي بورس تحصيلي همراه همسر نمايند. بديهي است طول مدت تحصيل بورسيه همسر بايد و يا با فاصله كمي حداكثر برابر طول مدت تحصيل بورسيه باشد.

متقاضيان بايد جهت استفاده از بورس همراه همسر مدارك ذيل را به اداره بورس ارائه فرمايند.

درخواست كتبي كه در آن رشته تحصيلي و مقطع مورد تقاضا و همچنين مشخصات همسر كه در حال حاضر دانشجوي بورسيه مي باشد ذكر شده باشد.

ارائه مداركي كه نشانگر بورسيه بودن همسر باشد.

گواهي نامه موقت فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد به بالا كه در آن معدل متقاضي ذكر شده باشد. (برابر با آئين نامه بورس تحصيلي خارج)

ارائه اعلام نياز يكي از دانشگاههاي شهر محل مورد تعهد بورسيه همسر تا در صورت فراغت از تحصيل و بازگشت، بورسيه همراه همسر به تعهدات خود عمل نمايد.

چنانچه همسر متقاضي از بورس تحصيلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده مي نمايد ارائه معرفي نامه رسمي از وزارت مذكور لازم مي باشد.

شوراي اجرايي بورس پس از بررسي وضعيت متقاضي با آيين نامه ها و طول دوره تحصيل همسر متقاضي نظريه خود را اعلام ميدارد.

متقاضي پس از اعلام نظر مثبت شوراي اجرايي بورس در صورتيكه هيئت گزينش دانشجو و دفتر مركزي حراست صلاحيت وي را تاييد نموده باشند مي توانند پس از سپردن تعهد لازم به خارج از كشور اعزام گردد