اداره بورس خارج

اين نوع بورس به دو گروه تعلق مي گيرد:

1-  اعضا هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي و يا موسسات وابسته به وزارت متبوع كه داراي تخصص در يكي از رشته هاي علوم پزشكي باشند. اين افراد پس از معرفي از طرف دانشگاه و يا موسسه محل خدمت و با توجه به سهميه سالانه و تاييد شوراي اجرايي بورس مي توانند از مزاياي بورس كوتاه مدت استفاده نمايند.

2-   دانشجويان دوره Ph.D داخل و يا افرادي كه داراي رتبه برتر در دوره فوق تخصص باليني در داخل كشور مي باشند و در ماههاي آخر تحصيل خود و جهت تكميل دوره به خارج از كشور اعزام مي گردند. استفاد ه از اين نوع بورس طبق مفاد آئين نامه اعزام دانشجويان Ph.D صورت
مي گيرد. (رجوع كنيد به بخش آئين نامه ها و دستورالعملها)