اداره امور مالي و ذيحسابي

دستورالعمل پرداخت هزينه هاي ارزي وريالي دانشجويان بورسيه خارج از كشوردر سال 1385

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي همه ساله تعدادي ازمتقاضيان حائز شرايط را در جهت تحقق اهداف آموزشي وپژوهشي وتامين وتربيت كادر هيئت علمي - آموزشي وتحقيقاتي دانشگاهها دردوره هاي دكتراي تخصصي (Ph.D ) رشته هاي علوم پايه پزشكي به خارج از كشوراعزام مي دارد . درراستاي اعزام دانشجويان بورسيه بلند مدت و به منظورتقويت روحيه پژوهش وتحقيق در دستياران مقطع Ph.D وفوق تخصص  داخل وحفظ دانش روز آمد متخصصين ، سهميه اي نيزجهت اعطاي بورس كوتاه مدت واعزام متخصصين وفرصتهايي درقالب دوره تكميلي Ph.D رشته هاي علوم پايه وفوق تخصصي دراختياردانشگاههاي علوم پزشكي قرارمي گيرد . اعتبارمورد نيازاين امرازرديف 129101 وبرنامه  30124 تامين مي گردد .

لذا معاونت آموزشي واموردانشگاهي مجازاست تا با رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل وباتوجه به موافقتنامه بودجه نسبت به پرداخت هزينه هاي ارزي وريالي دانشجويان بورسيه خارج ازكشور اقدام نمايد .

بديهي است مسئوليت نظارت ورعايت نكات يادشده به عهده آن معاونت خواهد بود .

1- پرداخت هزينه هاي ارزي وريالي دانشجويان بورسيه درمراحل قبل از اخذ پذيرش :

1-1- انتقال معادل هزينه اخذ پذيرش تحصيل دانشجويان بلند مدت حداكثرتا سقف 150 دلار طبق گواهي صادره ازدانشگاه يا موسسه ذيربط صرفاً در وجه دانشگاه يا موسسه ذيربط بلامانع است . در مواردي كه متقاضي شخصاً نسبت به پرداخت هزينه اخذ پذيرش اقدام  نمايد پرداخت معادل ريالي ارز هزينه شده در قبال ارائة اسناد مثبته به متقاضي بلامانع مي باشد.

2-1- انتقال ارز بابت هزينه شركت درامتحانات دوره هاي تخصصي از قبيل  USMLE, CSA, MCCEE, MCCQEI  وموارد مشابه با تائيد شوراي اجرايي بورس طبق گواهي صادره ازدانشگاه يا موسسه ذيربط به ميزان مندرج درگواهي فقط براي يك بار جهت دانشجويان بلند مدت بلامانع مي باشد .

3-1- پرداخت هزينه شركت درآزمونهاي تعيين سطح زبان انگليسي (نظيرIELTS,TOFEL  وموارد مشابه ) براي دانشجويان بورسيه بلند مدت پس ازاخذ حدنصاب نمره قبولي فقط يكبار با ارائه گواهي پرداخت به صورت ريالي وبه نرخ روز در وجه دانشجو بلامانع است .

4-1- پرداخت هزينه كلاس زبان ( غير انگليسي ) بابت كشورهاي غير انگليسي زبان ، تا سقف 5 ميليون ريال در قبال ارائه اسناد مثبته از طرف متقاضي بلامانع است.


 
2- پرداخت هزينه هاي ارزي وريالي دانشجويان درمرحله اعزام :

   هزينه هاي ريالي اخذ رواديد كشور محل تحصيل ، هزينه آزمايشات ومعاينات پزشكي جهت اخذ رواديد وهـزينه بيمه نامه به شرح ذيل ومجموعاً تا سقف پنج ميليون ريال قابل پرداخت مي باشد . قابل ذكراست براي دانشجويان دوره هاي بلند مدت وكوتاه مدت تكميلي هزينه هاي يادشده بابت دانشجو وخانواده وبراي دانشجويان دوره هاي كوتاه مدت فلوشيپ هزينه هاي ياد شده فقط براي بورسيه قابل پرداخت مي باشد .

1-2- هزينه ريالي اخذ ويزاي كشور محل تحصيل درصورتي كه منجربه اخذ ويزا شده باشد فقط يك نوبت با ارائه فيش بانكي كه به تائيد نمايندگي آن كشوررسيده باشد يا رسيد دريافت وجه صادره ازنمايندگي ، به ميزان مندرج درفيش بانكي يا رسيد صادره صرفاً دروجه ذينفع يا وكيل قانوني وي قابل پرداخت است .

2-2- هزينه ريالي آزمايشات ومعاينات پزشكي جهت اخذ رواديد درصورتيكه منجربه اخذ رواديد شده باشد فقط يك نوبت وباارائه اسناد مثبته به ميزان مندرج دراسناد صرفاً دروجه ذينفع ياوكيل قانوني وي قابل پرداخت است .

3-2- پرداخت ريالي هزينه بيمه باارائه اصل گواهي پرداخت صادره ازطرف شركت بيمه كننده به ميزان مندرج درگواهي صرفاً دروجه دانشجو يا وكيل قانوني وي درداخل كشوربلامانع است .

4-2- هزينه بليط رفت وبرگشت كليه دانشجويان بورسيه (غيرازسايردستگاهها ) ازشهرمحل تحصيل ويا شهرمحل سكونت تاشهرمحل تحصيل درخارج ازكشوربه صورت ريالي قابل پرداخت است . جهت دانشجويان بورسيه كوتاه مدت فقط يك بليط رفت وبرگشت وجهت دانشجويان بورسيه بلند مدت غيرازبليط رفت وبرگشت ابتداوانتهاي تحصيل ، يك بليط ميان دوره نيز قابل صدورخواهد بود .

(توضيحات كامل درخصوص ضوابط صدورمجوزبليط ارزي دربند 14-3 پرداخت هزينه هاي ارزي دانشجويان پس ازاعزام آمده است ) .

 5-2- پرداخت ريالي هزينه بليط رفت وبرگشت كشورثالث آن دسته ازدانشجويان بورسيه وخانواده آنها كه عازم كشور امريكا مي باشند در صورت اخذ ويزاي آن كشور و فقط براي يك باردركل دوره بلامانع است .

6-2- پرداخت ارز بعنوان علي الحساب مقرري دانشجويان بورسيه اعزامي بلند مدت وكوتاه مدت تكميلي (6ماه وبالاتر) بامحاسبه چهار ماه مقرري دانشجووخانواده طبق جدول مقرري دانشجويان برابربا آخرين مصوبه هيئت محترم وزيران وپس ازاخذ ويزاي كشورمحل تحصيل ،صدورحكم بورس ، درج مهرخروج دانشجويي درگذرنامه دانشجووهمراهان ، ارائه فيش واريزحقوق ومزايا به حساب وزارت وارائه بليط با درج مبلـغ درگذرنامه بلامانع است . قابل ذكراست تمام فرزندان دانشجويان بورسيه بيش از7 سال بايد داراي گذرنامه جداگانه باشند .

 7-2- به منظورتامين هزينه هاي ضروري اوليه دانشجويان بورسيه بلند مدت پرداخت دوماه مقرري دانشجووحق تاهل وتكفل علاوه برمقرري علي الحساب باتامين معادل ريالي به نرخ 5950 ريال ازمحل اعتبارات وزارت ومابه التفاوت آن تانرخ روزبه همراه كارمزد مربوطه ازطريق ذينفع بلامانع است . هزينه هاي ضروري اوليه دانشجويان بورسيه كوتاه مدت (6 ماه وبالاتر ) به مدت 1 ماه بوده و باشرايط فوق قابل پرداخت است . اين مقرري درابتداي بورس تحصيلي وقبل ازخروج اوليه دانشجووهمراهان پرداخت مي گردد .

8-2- به دانشجوياني كه براي باراول عازم كشورمحل تحصيل بوده وبه منظوراخذ ويزاناچاربه اقامت دركشورثالثي مي گردند ، پس ازاخذ ويزا بر حسب مدت اقامت دانشجو وهمراهان دركشورثالث حداكثرمعادل 15 روزمقرري تحصيلي دانشجووخانواده دركشورثالث طبق جدول مصوب هيئت وزيران به صورت ريالي پرداخت مي گردد . مدت اقامت برحسب مهر ورود وخروج دانشجووهمراهان كه درگذرنامه درج شده است تعيين مي شود.

9-2- پيش پرداخت ثبت نام كلاس زبان وشهريه دانشگاهي به ميزان تعيين شده دراصل گواهي صادره ازدانشگاه محل تحصيل پس ازصدورحكم بورس صرفاً دروجه موسسه آموزشي يا دانشگاه ذيربط بلامانع مي باشد .

10-2- پيش پرداخت هزينه فرم ثبت نام فرزندان دانشجويان بورسيه كشوراستراليا جهت صدورe-COE از وزارت آموزش وپرورش كشورمذكور حداكثر به ميزان 110 دلاراستراليا بابت هر فرزند صرفاً در وجه وزارت مذكور بلامانع مي باشد .

11-2- طبق آئين نامه نحوه اعطاء بورس تحصيلي خارج ازكشورلازم است حقوق ومزاياي دانشجويان بورسيه كه دراستخدام وزارت متبوع ويايكي ازدانشگاههاي علوم پزشكي مي باشند ، پس ازكسركسورات قانوني به حساب وزارت واريزگردد. ضمناً به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت دانشجويان امورذيل قابل اقدام مي باشد .

1-11-2- درصورتيكه دانشجوي بورسيه بلند مدت كه دراستخدام وزارت متبوع ويايكي ازدانشگاههاي علوم پزشكي باشد تعهد نمايد كه خانواده تحت تكفل وي بافاصله حداكثر2 ماه ازتاريخ شروع به تحصيل وي ازكشورخارج شوند ازواريز 2 ماه حقوق ومزايا به حساب وزارت معاف مي گردد. همچنين چنانچه متقاضي تعهد نمايد بيش از 2 ماه همسر و فرزندان خويش را به خارج از كشور نبرد به نسبت ارز متعلقه به همسر وفرزندان در هر ماه از حقوق و مزاياي ايشان كسر و در اختيار خانواده قرار مي گيرد. بديهي است مابقي حقوق و مزايا به حساب وزارت واريز مي گردد.

2-11-2- درصورتيكه دانشجوي بورسيه بلند مدت دراستخدام وزارت متبوع ويادانشگاههاي علوم پزشكي نبوده وازسهميه وزارت به خارج ازكشوراعزام گردد. تعهد نمايد خانواده تحت تكفل وي با فاصله بيش از 2 ماه ازتاريخ شروع به تحصيل وي ازكشورخارج شوند ، معادل حقوق ومزاياي مربي پايه يك دانشگاههاي تهران به حساب نامبرده درداخل كشور جهت تأمين نيازهاي مالي همسر و فرزندان واريز مي گردد.

3-11-2- درصورتيكه دانشجوي كوتاه مدت تكميلي تعهد نمايد دركل دوره 6 ماهه خانواده تحت تكفل  خود را به كشورمحل تحصيل  به همراه نبرد ، معادل 6 ماه حقوق ومزاياي مربي پايه دانشگاههاي تهران به حساب نامبرده درداخل كشورواريزمي گرددضمناً چنانچه دانشجوي مذكوربورسيه داخل باشد مقرري ماهانه دانشجوبه حساب وي قابل پرداخت مي باشد .

4-11- 2- در صورتيكه همسر و فرزندان دانشجويان بورسيه بلند مدت و كوتاه مدت دوره هاي تكميلي مقطع Ph.D  كه در استخدام وزارت متبوع و يا يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشند نتوانند به دليل بيماري به كشور محل تحصيل بورسيه عزيمت نمايند كل حقوق و مزاياي دانشجوي بورسيه پس از تائيد شوراي اجرائي بورس به حساب وي جهت استفاده همسر و فرزندان واريز مي گردد.

5-11-2- در صورتيكه دانشجوي بورسيه كوتاه مدت سه ماهه (فلوشيپ) كه در استخدام وزارت متبوع و يا دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشد تعهد نمايد در كل دوره تحصيل خانواده تحت تكفل خود را به خارج از كشور نبرد ، از واريز حقوق و مزايا به حساب وزارت معاف مي گردند.

3- پرداخت هزينه هاي ارزي دانشجويان پس از اعزام

هزينه هاي ارزي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل درخارج از كشور پس از كنترل موارد لازم (شامل : تصوير صفحات گذرنامه دانشجو و همراهان ممهورتوسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران دركشورمحل تحصيل ، گواهي ثبت نام وگواهي شهريه كه به تائيد نمايندگي علمي يا نمايندگي جمهوري اسلامي رسيده باشد ، پيرو ابلاغ شروع به تحصيل ، پيروابلاغ هايي كه جهت تغييريااصلاح موارد مندرج در حكم بورس صـادر مي گردد ، … ) درليست هاي ارزي مندرج وبا امضاهاي مجازمورد تائيد قرارمي گيرد . هزينه هاي ارزي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل دركشورهاي داراي نمايندگي ازمحل سهميه ارزي كه بابت آن ليست ها دراختيارنمايندگان علمي قرارگيرد پرداخت خواهد شد وپرداخت هزينه هاي دانشجويان شاغل به تحصيل در سايركشورها ازطريق بانكهاي عامل وكارگزارصورت مي پذيرد .

 رعايت موارد ذيل در خصوص پرداختها ضروري است :

1-3 مقرري تحصيلي دانشجووخانواده براساس مصوبه هيئت وزيران(شامل مقرري تحصيلي دانشجوو60%آن جهت مقرري همسر و30%جهت مقرري هر فرزندحد اثرتا سقف 3فرزند) پس ازدريافت گواهي ثبت نام وتصويرصفحات گذرنامه با مهرتائيد جمهوري اسلامي ايران دركشورمحل تحصيل وصدورپيروابلاغ شروع به تحصيل ، از تاريخ شروع در وجه دانشجو ونمايندگي دركشور محل تحصيل قابل پرداخت است ، مبالغ پرداخت شده بصورت علي الحساب بايستي از ارز متعلقه از تاريخ شروع به تحصيل كسرگردد .

تبصره:جهت ارسال مقرري ساليانه دانشجو ملزم به ارسال كليه صفحات گذرنامه  وبهمراه گزارش پيشرفت تحصيلي در ابتداي هر سال ارسال نمايد.  2-1-3- براساس مصوبه شماره 4858/ت26105/هـ مورخ 28/7/81 هيئت وزيران مقررمي گردد به منظورتشويق ادامه تحصيل همسران دانشجويان وجبران افزايش هزينه هاي آنان ضريب مقرري حق تاهل دانشجوياني كه همسرانشان ازبورس همراه استفاده مي نمايد ازشصت درصد (60% ) به صد در صد (100 % ) ودانشجوياني كه همسرانشان با هزينه شخصي ادامه تحصيل مي دهند ازشصت درصد (60 % ) به هفتاد وپنج درصد (75% ) افزايش يابد .

2-3- مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه برحسب تاريخي كه ليست ارزي صادرميشود براي نيمه اول يانيمه دوم سال محاسبه مي گردد . بديهي است صدورليست ياكارنامه درنيمه دوم بصورت تمام سال براي دانشجوياني كه بابت نيمه اول سال طلبكاراست بلامانع است .

3-3- پرداخت حق تاهل دانشجوياني كه درطول تحصيل تاهل اختياركرده اند يا حق تكفل دانشجوياني كه صاحب فرزند جديد شده اند بادريافت رونوشت سند ازدواج ياگواهي ولادت فرزند بامهرتائيد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران دركشور محل تحصيل ، پس ازصدورپيروابلاغ مربوطه وازتاريخ حضورهمسريافرزند دركشورمحل تحصيل بلامانع است .

4-3- تغييرميزان وواحد مقرري ارزي صرفاً درصورت تغييردانشگاه محل تحصيل پس ازتائيد شوراي اجرايي  بورس به شرطي كه دانشگاه جديد در شهر يا كشورديگري واقع شده باشد ويا درصورت تصويب افزايش ميزان مقرري ازجانب هيئت محترم وزيران وپس ازصدورحكم مربوطه امكان پذيراست .

5-3- پرداخت كليه هزينه هاي معوقه آن دسته ازدانشجوياني  مشمول دريافت مقرري مي گردند در سالجاري بلامانع است .

6-3 دانشجويان بورسيه بلند مدت درهرسال مي توانند ازيك ماه مرخصي وخانواده ايشان ازدوماه مرخصي استفاده نمايند . اين مدت درهرسال مربوط به همان سال است وقابل انتقال به سال بعد نمي باشد . ضمناً اين ميزان مرخصي شامل بازگشت زودتر از موقع دانشجو ياخانواده وي نيزمي گردد .

تبصــره  : مرخصي قانوني خانواده دانشجويان بورسيه كشور هند چنانچه درتابستان مسافرت نمايند به مدت3 ماه مي باشد درغيراينصورت شامل توضيحات فوق خواهند شد .

تبصـــره : دانشجويان دوره هاي كوتاه مدت تحصيلي (دوره هاي تكميلي وفلوشيپ) مشمول مرخصي تحصيلي نمي گردند.

7-3- پرداخت شهريه تحصيلي وBench fee دانشجويان بورسيه بلند مدت درصورتي كه درقالب حكم بورس دانشجوباشد با ارائه گواهي دانشگاه محل تحصيل باامضايامهرتائيد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران يانمايندگي علمــــي در وجه دانشگاه بلامانع است .

1-7-3- درصورتي كه كشورمحل تحصيل فاقد نمايندگي علمي يا نمايندگي جمهوري اسلامي باشد ، درج مهرسوزني دانشگاه برروي گواهي هاي شهريه ضرورت دارد .

2-7-3- درصورتي كه دانشگاه محل تحصيل بدليل پيشرفت قابل توجه ووضعيت چشمگيرتحصيلي ويا اعطاي بورس ازسوي آن دانشگاه مبلغي ازمجموعه شهريه راتخفيف دهد ، طبق مصوبه جلسه مورخ 31/6/72 هيئت محترم وزيران به شماره 1021 مورخ 7/7/72 وتصميمات متخذه توسط شوراي اجرايي بورس مورخ 7/7/72 ، درزمان حضوردانشجودرخارج ازكشورپرداخت نيمي ازمبلغ تخفيف داده شده دروجه دانشجو بلامانع است .

3-7-3- درصورتي كه دانشجو زودتر از موعد مقرردوره رابه اتمام برساند درصورت عدم پرداخت شهريه به دانشگاه ، معادل  نيمي ازمبلغ كل شهريه دروجه دانشجوپرداخت ميشود . تعداد شهريه پرداخت شده بابت كل دوره نبايد بيش ازتعداد شهريه هاي مصوب درپذيرش اخذ شده باشد .

8-3- جهت بورس تحصيلي كوتاه مدت جز در موارد خاص كه به تائيد شوراي اجرايي بورس برسد هيچگونه شهريه معادل 200دلار در سال  وتا سقف 600دلار در كل دوره پرداخت نخواهد شد.

9-3- پرداخت هزينه تهيه وچاپ رساله درسال آخرتحصيل دانشجويان بورسيه دوره هاي بلند مدت  به ميزان حداكثرتا سقف معادل 600 دلار در وجه دانشجو بلامانع است .

10-3- پرداخت هزينه كتاب مورد نيازدانشجويان بورسيه بلند مدت به ميزان معادل 200 دلار در سال وتا سقف 600 دلار در كل دوره در وجه دانشجو بلامانع است .

تبصره 1 : هزينه كتاب دانشجويان بورسيه كوتاه مدت (دوره هاي تكميلي Ph.D) با طول دوره 6 ماه يابيشتربه مبلغ معادل 200 دلارقابل پرداخت است .

تبصره 2 : به منظوريكنواختي درامرپرداختها وتسهيل دررسيدگي اسناد مالي از نرخ مرجع اعلام شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ31/5/83 جهت تبديل ارز كتاب و رساله به واحد ارز كشور محل تحصيل دانشجواستفاده ميگردد .

11-3- پرداخت حق بيمه به ميزان مبلغ مندرج درصورتحساب ياگواهي صادره ازبيمه كننده كه به تائيد نماينده علمي ويانمايندگي جمهوري اسلامي ايران دركشور محل تحصيل رسيده باشد براي دانشجووخانواده وي به ميزان حداكثر700 دلار براي هرنفردرسال ازطريق درج هزينه درليست ياكارنامه ارزي بلامانع است . سقف حق بيمه سالانه براي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل دركشور هاي كاناداوآمريكا به ميزان معادل 1000 دلارمي باشد بديهي است گواهي مذكوربايستي به صراحت با پرداخت حق بيمه دانشجو وخانواده مرتبط با شد .

12-3- پرداخت هزينه بيمه Basic دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور استراليا تا سقف 650 دلار استراليا جهت افراد متاهل و تا سقف 320 دلار استراليا جهت افراد مجرد به دانشگاه محل تحصيل بلامانع مي باشد. بديهي است پرداخت هزينه بيمه plus وهزينه هاي درماني اين دسته از دانشجويان تا سقف 700 دلار آمريكا جهت هرنفر از افراد خانواده طي يكسال بلامانع مي باشد.

13-3- پرداخت هزينه درمان بابت دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در كشور ژاپن تا سقف 700 دلار آمريكا جهت هر نفر از افراد خانواده در طي يكسال بلامانع مي باشد.

14-3- هزينه درمان دانشجويان بورسيه پس ازارائه اسناد مثبته كه به تائيد نماينده علمي يانمايندگي جمهوري اسلامي ايران دركشور محل تحصيل رسيده باشد وبا تائيد شوراي اجرائي بورس دروجه دانشجوي بورسيه قابل پرداخت مي باشد .

15-3- پرداخت هزينه اقامت و تمديد ويزا جهت دانشجويان بورسيه بلند مدت و كوتاه مدت بلامانع مي باشد.

16-3- پرداخت هزينه شركت درمجامع علمي (كنفرانس ها - سمينارها ) بابت ارائه مقاله با ارائه اصل گواهي شركت در سمينار و گواهي ارائه مقاله كه درخارج ازكشور محل تحصيل برگزارشده باشد وبه تائيد نماينده علمي يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران دركشورمحل تحصيل رسيده باشد حداكثرتاسقف 500 دلاروبراي مجامعي كه درداخل كشور محل تحصيل برگزارشده باشد حداكثرتا سقف 200 دلار براي يك مرتبه در داخل كشور محل تحصيل و يك مرتبه در خارج از كشور كشور محل تحصيل با درج درليست ارزي و در قبال ارائه اسناد مثبته بابت دانشجويان دوره هاي بلند مدت مقطع Ph.D  بلامانع است.

تبصــره : چنانچه دانشجو در مجامع علمي (كنفرانسها و سمينارها) داخل كشور شركت نمايد بجاي پرداخت مبالغ فوق پرداخت هزينه بليط رفت و برگشت در قبال ارائه لاشه بليط هواپيما (فقط جهت دانشجو) بلامانع مي باشد.

تبصــره : دانشجوياني كه شهريه و Bench fee سالانه آنها كمتر از 5000 دلار در سال باشد مي توانند از تسهيلات فوق 2 نوبت در طول دوره تحصيل استفاده نمايند.

17-3- هزينه بليط ادامه مسيررفت كليه دانشجويان بورسيه ازانتهايي ترين شهري كه ازطريق پروازهاي طرف قرارداد قابل دسترسي است تا شهرمحل تحصيل دانشجو طبق حكم بورس وبالعكس هزينه بليط ابتداي مسيربازگشت با ارائه لاشه بليط زميني ياهوايي كه به تائيد نمايندگي علمي يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران دركشور محل تحصيل رسيده باشد قابل پرداخت خواهد بود .

1-17-3- هزينه بليط ميان دوره دانشجويان بورسيه بلند مدت شاغل به تحصيل صرفاً يك بار در طول تحصيل قابل پرداخت خواهد بود. هزينه بليط ميان دوره دانشجويان بورسيه درپايان سال دوم قابل پرداخت است مگرآنكه تحت شرايط اضطراري وتعهد دانشجومبني برعدم تقاضاي دريافت بليط تاپايان دوره ، درخواست دانشجو زودتر از موعد بررسي واقدام مي گردد . بديهي است جهت پرداخت هزينه ارائه اصل لاشه هاي بليط يا صورتحساب پرداخت وجه صادره از شركت هواپيمائي مربوطه باتائيد نماينده علمي دركشور محل تحصيل ضروري است .

تبصــره : درصورت ايجاد شرايط اضطراري براي دانشجوكه به تائيد شوراي اجرايي بورس برسد يا فوت بستگان درجه يك دانشجو، پرداخت هزينه بليط رفت وبرگشت جهت شخص دانشجو ويك نفراز افراد تحت تكفل بلامانع است .

2-17-3- پرداخت هزينه بليط بازگشت دائم دانشجويان دوره دكترا (بلند مدت ) ازمحل حساب ارزي وزارت نزد دفاترنمايندگي علمي درخارج ازكشورباارائه گواهي لاشه هاي بليط بازگشت يا صورتحساب صادره ازشركت هواپيمائي مربوطه وبادرج مبلغ درليست ارزي بلامانع است .

بديهي است درصورت عدم امكان استفاده ازخطوط هوائي دركشور محل تحصيل ، هزينه سفرزميني دانشجودرآن كشوربا ارائه لاشه بليط با تائيد نمايندگي علمي يا نمايندگي جمهوري اسلامي دركشورمحل تحصيل قابل پرداخت خواهد بود .

3-17-3- به دانشجويان دوره هاي كوتاه مدت فلوشيپ فقط بابت خود دانشجو بليط رفت وبرگشت تعلق مي گيرد.

4-17-3- هزينه بليط دانشجويان بورسيه ساير دستگاهها از محل اعتبارات دستگاه مربوط تأمين مي گردد.

18-3- هزينه هاي جاري دفاتر نمايندگي علمي دانشجويان درخارج ازكشورطبق آخرين مصوبه هيئت محترم وزيران براي هريك از دفاتر قابل پرداخت است . نحوه هزينه طبق دستورالعمل هاي صادره ازسوري وزارت قابل اجرا مي باشد .

19-3- كارمزد بانكي كليه هزينه هاي ارزي وريالي دانشجويان بورسيه ازمحل اعتبارات  درنظر گرفته شده جهت هزينه هاي جاري دفاتر سرپرستي قابل پرداخت است .

20-3- پرداخت معادل مبلغ -/300 دلاردرسال به ازاي هردانشجوي بورسيه شاغل به تحصيل درخارج ازكشورجهت هزينه هاي فرهنگي طبق آخرين مصوبه هيئت محترم وزيران بلامانع است .معاونت آموزشي واموردانشگاهي مجازبه هزينه اعتباربصورت متمركزازطريق ارسال نشريات ويابرگزاري سميناريهاي علمي وفرهنگي مي باشد .

21-3- 70% ازكل شهريه فرزندان دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل درخارج ازكشوربراساس مصوبه جلسه مورخ 19/3/81 هيئت محترم وزيران به شماره 1612/ت/20098/هـ مورخ 25/3/81 درصورتي كه شهرمحل تحصيل فاقد مدرسه ايراني باشد تا سقف سه فرزند با ارائه رسيد پرداخت وتائيد نماينده علمي قابل درج درليست ارزي وپرداخت در وجه دانشجواست

22-3- لازم است باكليه دانشجويان بورسيه پس ازاتمام دوره وبازگشت به كشورجهت بررسي ميزان ارزپرداخت شده ، مرخصي هاي قانوني استفاده شده وحقوق ومزاياي واريزشده به حساب وزارت براساس ميزان ومدت حضور در كشور محل تحصيل تسويه حساب شود.

تبصـــره 1 : در صورتي كه دانشجوي كوتاه مدت تكميلي و همراهان حداكثر 10 روز زودتر از موعد اتمام بورس به كشور بازگردند بابت ايشان بدهي منظور نمي گردد.

تبصـــره 2 : در صورتي كه دانشجوي بلند مدت و همراهان 20 روز زودتر از موعد اتمام بورس به كشور باز گردند بابت ايشان بدهي منظور نمي گردد.

23-3- پرداخت هزينه حمل بار به دانشجويان بورسيه بلند مدتي كه حداكثرظرف مدت چهار ماه پس ازموعد مقرر(طبق احكام صادره ) دوره رابه پايان رسانيده وبه كشورمراجعت نمايند  قبل ازتسويه حساب ، باارائه مدارك مثبته حداكثر به مبلغ سه ميليون ريال بلامانع است .

24-3- پرداخت هزينه عقد قرارداد با دانشگاههاي خارج از كشور بابت آموزش از راه دور بمنظور كاهش در اعزام دانشجويان بورسيه تا سقف 000/220 دلار بلامانع مي باشد.

25-3- بابت دانشجويان بورسيه سايردستگاهها معادل ريالي ارزهاي پرداختي به مبلغ -/5950 ريال ازمحل اعتبارات وزارت ومابقي تا نرخ روز از سوي دستگاه مربوطه تامين مي گردد .

  دكتـر مسعـود پزشكيــان

وزيـــــر