اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

راهنماي متقاضيان تحصيل در خارج از كشور

مقدمه :

از آنجائيكه در موارد متعددي دانش‌آموختگان خارج از كشور كه جهت ارزشيابي مدارك خود مراجعه نمايند به لحاظ عدم داشتن اطلاعات كافي در خصوص دانشگاههاي معتبر و شرايط اعلام شده جهت ارزشيابي مدارك و ..  با مشكل جدي مواجه شده و با توجه به روند تصاعدي عزيمت متقاضيان تحصيل به خارج از كشور ومتعاقباً بازگشت و مراجعه اين قشر جهت ارزشيابي مدارك ، بديهي است وقفه در ارزشيابي مدارك اين افراد كه اكثراً بعلت عدم اطلاع از ضوابط و دانشگاههاي معتبر صورت مي‌گيرد موجب ايجاد نارضايتي و بوجود آمدن جو منفي و فشار به وزارت متبوع مي‌گردد كه افزايش اينگونه فشارها ، اغماض در بررسي ميزان دانش و توانائي علمي دانش‌آموختكان خارج را در آينده دربردارد كه در اين صورت افت سطح علمي دانش‌آموختگان خارج از  كشور كه در وزارت متبوع ارزشيابي مي‌شوند را به دنبال خواهد داشت و بديهي است اين امر در تناقض كامل با اهداف معاونت آموزشي و امور دانشجويي كه ارتقاء سطح علمي كليه دانش آموختگان رشته‌هاي علوم پزشكي ميباشد خواهد بود . لذا ضرورت دارد كليه افراديكه قصد ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشكي در خارج از كشور را دارند قبل از عزيمت به خارج از كشور و يا شروع به تحصيل در خارج از كشور نسبت به اخذ اطلاعات لازم از مبادي و مراجع ذيربط اقدام نمايند.