اداره اعزام و سرپرستي

شرايط اخذ پذيرش

شرايط عمومي پذيرشها بورسيه :

كليه پذيرشهاي اخذ شده از كليه كشورها بايد داراي نام رشته تحصيلي، مقطع ، تاريخ شروع و پايان دوره، مبلغ شهريه ، ميزان Bench fee (در صورت نياز )، عنوان پروژه  پايان نامه و نام استاد راهنما باشد. جهت دوره هاي كوتاه مدت تكميلي و فلوشيپ با توجه به اينكه شهريه‌اي پرداخت نمي گردد لذا پذيرشهاي ارائه شده بايد فاقد مبلغ شهريه باشند. بديهي است جهت دوره هاي كوتاه مدت نيازي به ذكر عنوان پروژه پايان نامه
نمي باشد. ضمناً در كليه پذيرشهاي ارائه شده بايد رشته تحصيلي با دپارتمان محل تحصيل انطباق داشته باشد.

 

كشور انگلستان

 متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع Ph.D رشته هاي مورد نظر لازم است 1-پذيرش معتبر شامل طول دوره تحصيلي حداكثر 45 ماهه كه از يك دوره سه ماهه كلاس زبان، يك دوره شش ماهه  (Modules)   CourseTaughtو يك دوره 36 ماه Ph.D تشكيل ميگردد را اخد نمايند 2- پذيرش مقطع  Ph.D  به روش New Route ضمناً متقاضيان لازم است پس از دوره شش ماهه كورس در امتحان مربوطه شركت نموده و حد نصاب قبولي را كسب نموده و سپس وارد دوره Ph.D گردند. همچنين پذيرش ارائه شده بايد داراي ريز واحدهاي درسي و سرفصل دروس جهت دوره كورسو امتحان پايان دوره مذكور باشد.

 

كشور كانادا

متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع Ph.D رشته هاي مورد نظر لازم است پذيرش معتبر را كه شامل طول دوره تحصيلي حداكثر 48 ماهه كه از يك دوره يكساله Taught Course (Modules) و يك دوره انجام پروژه Ph.D مي باشد را كسب نمايند. متقاضيان لازم است پس از گذراندن دوره آموزشي در امتحان جامع شركت نموده و حد نصاب نمره قبولي را كسب نموده و سپس وارد دوره پژوهشي گردند.   از مقطع MSc با شرط گذراندن موفقيت آميز امتحان جامع و تغيير مقطع از MSc  به Ph.D

 

كشور استراليا

متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع Ph.D رشته هاي مورد نظر لازم است پذيرش معتبر را كه شامل طول دوره تحصيلي حداكثر 48 ماهه  كه از يك دوره ششماهه( Taught Course (Modules   و Graduate  و يا Diploma ويك دوره 36 ماهه Ph.D  مي باشد را كسب نموده و يا پذيرشهايي كه داراي يك دوره يكساله Probationary و سپس دوره 36 ماهه Ph.D  باشد را ارائه نمايند. ضمناً سه ماه اول ورود به كشور استراليا جهت طي دوره كلاس زبان در نظر گرفته مي شود.

 

الف ـ پذيرشهاي مورد قبول جهت دوره‌هاي بلند مدت :

1-  ارائه پذيرش در  سربرگ رسمي دانشگاه يا مراكزي كه مورد تاييد وزارت متبوع مي‌باشد.

2-  ذكر مشخصات فرد  بورسيه ، رشته تحصيلي، عنوان كار تحقيقاتي

3-  ذكر طول دوره همراه با اعلام تاريخ دقيق شروع و پايان دوره ( فاصله صدور پذيرش با شروع دوره بايستي به نحوي باشد كه امكان انجام مراحل مختلف جهت عزيمت متقاضي به كشور مورد نظر و شروع دوره در تاريخ ذكر شده ميسر باشد)

4-  ذكر مشخصات استاد راهنما به همراه C.V

5-  ذكر شهريه مورد نظر

6-  ذكر واحدهاي درسي كه دانشجو در طول تحصيل طي خواهد نمود.

7- ذكر مدركي كه در پايان دوره اعطا خواهد شد. ( لازم به ذكر است جهت دوره‌هاي بلند مدت صرفاً پذيرشهايي مورد قبول واقع خواهد شد كه منتهي به اخذ مدرك‍Ph.D. گردد.)

8-  تاييد پذيرش توسط نمايندگي علمي جمهوري اسلامي ايران دركشور مربوطه

 

ب ـ پذيرش مورد قبول جهت دوره‌هاي كوتاه مدت:

- ارائه پذيرش با خصوصيات مندرج در رديفهاي  يك الي چهار ذكر شده در بند الف . (لازم به يادآوري است جهت دوره‌هاي كوتاه مدت هيچگونه شهريه‌اي از سوي وزارت متبوع پرداخت نمي شود.)