اداره تعهدات و تسهيلات

دستورالعمل دريافت ريز نمرات و مدارك تحصيلي متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي

(مشمولين ماده 6 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان )

 

ماده 1- مركز خدمات آموزشي مجاز است درخواست آن دسته از متقاضياني را كه مشمول ماده 6 بوده و مايل به ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي مي‌باشند بررسي و درصورت بلامانع بودن نسبت به آزادنمودن مدارك تحصيلي آنان اقدام نمايد. 

ماده 2- شرايط متقاضيان

1-2- داشتن حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي در يكي از رشته هاي علوم گروه پزشكي و پيراپزشكي

2-2- مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي متقاضيان ذكور (كارت پايان خدمت - معافيت دائم زمان صلح - معافيت پزشكي - ارائه معافيت تحصيلي نخبگان، از طريق سازمان نظام وظيفه عمومي)

3-2- افرادي كه در استخدام سازمانها و مراكز دولتي مي‌باشند بايد داراي موافقت بالاترين مقام مسئول آن مركز يا سازمان مبني بر ادامه تحصيل در خارج از كشور باشند.

4-2- متقاضياني كه بيش از يك سال از زمان فارغ‌التحصيلي شان گذشته و طي اين مدت براي شروع خدمات قانوني خود اقدام ننموده‌ باشند، مجاز به استفاده از آيين‌نامه نمي‌باشند.

ماده 3- متقاضيان ملزم هستند پس از سپردن وثيقه در رشته موردنظر تحصيل نمايند و پس از پايان مدت مجاز تعيين شده، با اخذ مدرك بالاتر به كشور مراجعت و نسبت به انجام تعهدات معوقه خود اقدام نمايند.

1-3- مدت مجاز تحصيل در خارج از كشور، مطابق با دوره مشابه آن در داخل كشور مي‌باشد.

2-3- متقاضيان مجاز به ادامه تحصيل بيش از يك مقطع بالاتر از مقطع قبلي خود نمي‌باشند.

3-3- متقاضيان ملزم به ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط با رشته فعلي خود مي‌باشند.

ماده 4 - اخذ وثيقه از متقاضيان مطابق با جدول ذيل صورت مي‌گيرد:

 

مقطع تحصيلي

مبلغ وثيقه

دانشگاه دولتي دانشگاه آزاد و شبانه مبالغي كه به ازاء هر سال خدمت طرح از مبلغ وثيقه كسر مي‌گردد
دكتراي حرفه‌اي دندانپزشكي 500/000/000 ريال 400/000/000 ريال 400/000/000 ريال
پزشكي 400/000/000 ريال 300/000/000 ريال 30/000/000 ريال
داروسازي 400/000/000 ريال 300/000/000 ريال 300/000/000 ريال
كارشناسي ارشد 200/000/000 ريال 150/000/000 ريال 150/000/000 ريال
كارشناسي 120/000/000 ريال 100/000/000 ريال 100/000/000 ريال
كارداني 80/000/000 ريال 60/000/000 ريال 60/000/000 ريال

 

تبصره 1- وثيقه موردنظر مي‌تواند به صورت ملكي يا نقدي (همراه با تعهد محضري) باشد.

تبصره 2- پس از سپردن وثيقه و دريافت مدارك تحصيلي، درصورت انجام خدمت طرح، مبلغ وثبقه كاهش نخواهد يافت.

ماده 5 - متقاضياني كه بعد از دريافت مدارك تحصيلي و اخذ پذيرش از دانشگاههاي معتبر خارج از كشور تقاضاي نامه اعلام نياز از وزارت متبوع را براي دانشگاه يا مؤسسه محل داشته باشند مي‌بايست علاوه بر سپردن وثيقه درخصوص خدمات قانوني مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان، لازم است مبلغ يكصد ميليون ريال نيز وثيقه به صورت نقدي يا ملكي بسپارند.

ماده 6 - متقاضيان پس از ترجمه مدارك، ملزم به عودت اصل مدارك خود مي‌باشند در غير اينصورت عدم ارائه آن به منزله تخلف محسوب و در مورد وثيقه آنان اقدام قانوني لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره - درصورتيكه متقاضي ظرف مدت شش ماه از تاريخ سپردن وثيقه به اين وزارتخانه، به هر دليلي موفق به شروع تحصيل نگردد، مكلف است بلافاصله به وزارت متبوع جهت انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و خدمات آموزش رايگان و ساير تعهدات قانوني و قراردادي خود مراجعه و اقدام نمايد و وثيقه توديعي پس از انجام كليه تعهدات مسترد خواهد شد.

اين دستورالعمل در 6 ماده و 7 بند و 3 تبصره در تاريح 17/3/89 به تصويب رسيد.