اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

انتقال دانشجويان داخل كشور

 

 انتقال اينگونه دانشجويان براساس دستورالعملها به دو صورت انجام مي پذيرد:

1-   براساس دستورالعمل شماره 15410/آ مورخ 17/7/84 تسهيل در امر انتقال دانشجويان

2-   براساس آئين نامه آموزشي مصوبه 343 جلسه شورايعالي برنامه ريزي از طريق كميسيون مواردخاص انتقال از محل سهميه 5%

 

شرايط نقل وانتقال دانشجويان براساس بند (1)

 1- انتقال دانشجوي دختر ، درصورتيكه بعد از قبولي در كنكور ازدواج كرده باشد حتي   الا مكان ودر صورت صلاحديد دانشگاههاي مبداء ومقصد به محل زندگي همسر انجام خواهد شد.

2- انتقال دانشجويان دختر، درصورتيكه قبل ازقبولي دركنكور ازدواج كرده باشد حتي الامكان  ومشروط به موافقت دانشگاههاي مبداء ومقصد، به استان محل زندگي همسر ، انجام خواهد شد.

3- انتقال دانشجويان پسر متاهل ، به استان محل زندگي همسر پس از بررسي تعداد متقاضيان درصورت امكان انجام خواهد شد .

قابل توجه متقاضيان محترم : انتقال براساس دستورالعمل مذكور (از شهرستانها به تهران و از تهران به شهرستانها ويا از شهرستانها به شهرستانها) صرفاً‌ از طريق دانشگاههاي مبداء ومقصد انجام خواهد پذيرفت، لذا از مراجعه حضوري ويا مكاتبه با وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اكيداً خودداري فرمائيد .

انتقال دانشجويان بايد با توافق دانشگاههاي مبداء ومقصد صورت گيرد وادامه تحصيل دانشجوي متقاضي در دانشگاه مبداء بايسي از نظر مقررات آموزشي وانضباطي بلامانع باشد.

 

شرايط نقل وانتقال دانشجويان داخل براساس بند (2)

1- شهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوريكه وي به تشخيص مراجع قانوني(دادگستري جمهوري اسلامي ) بعنوان كفيل(سرپرست) خانواده شناخته شده باشد (داراي حكم سرپرستي ويا كفالت از دادگستري جمهوري اسلامي ايران)

2- بيماري صعب العلاج يا معلوليت موثر دانشجو ، به نحويكه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد.

3- ازدواج رسمي ودائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل ويا اشتغال به كار همسر در شهر مورد نظر باشد به تائيد مراجع ذيربط

توجه : هريك از شرايط مذكور بايد بعد از قبولي دانشجو دردانشگاه(كنكور) صورت گرفته باشد.

تبصره 1- دانشجويان واجد شرايط فوق كه متقاضي انتقال از شهرستانها به تهران مي باشند مي‌بايست به آموزش دانشگاه مبداء مراجعه نموده  وپس از تكميل فرم انتقال كليه مدارك مورد   نياز را نيز به آموزش تحويل نمايند، آموزش دانشگاه بايد وپس از بررسي لازم فرم انتقال به انضمام كليه مدارك را طي نامه به مركز امور دانشجوئي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تا اواسط تيرماه جهت تشكيل پرونده وطرح دركميسيون انتقال موارد خاص از محل سهميه 5% وزارت متبوع ارسال كند، اين كميسون در مرداد ماه هرسال برگزار ميگردد ،‌پس از تصميم گيري شورا نتايج از طريق تلفن  (كه در درخواست دانشجو درج گرديده است) به اطلاع آنان خواهد رسيد.

قابل توجه دانشجويان متقاضي: از مراجعه حضوري ويا مكاتبه با وزارت بهداشت اكيداً خودداري نمايند .

تبصره 2-  دانشجويان واجد شرايط كه متقاضي انتقال از تهران به شهرستان ويا از شهرستانها به شهرستان مي باشند، مي بايست به دانشگاه مبداء مراجعه و همراه با ارائه كليه مدارك مورد نياز فرم انتقال را تكميل وتحويل آموزش مربوطه نمايند آموزش كليه مدارك را گرفته وپس از بررسي لازم به آموزش دانشگاه مقصد ارسال مي كند  .

توجه : انتقال اينگونه دانشجويان طبق مقررات آموزشي صرفاً از طريق دانشگاه مبداء ومقصد انجام پذير مي باشد ، لذا از مراجعه حضوري ويا كتبي به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي اكيداً خودداري بعمل آيد .

 

دانشجوي ميهمان

دانشجويان متقاضي ميهماني صرفاً‌ مي توانند با توافق دانشگاههاي مبداء ومقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهند.

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط به اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

هر دانشجو ميتواند حداكثر تا سقف 40% واحدهاي خود را بصورت ميهمان بگذراند .

توجه : ميهماني صرفاً‌ از طريق دانشگاههاي مبداء ومقصد با موافقت اين دانشگاهها قابل اقدام است . لذا از مراجعه حضوري ويا مكاتبه با وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اكيداً خودداري نمايند ./ن 12/7/85