اداره تعهدات و تسهيلات

 انجام كليه امور مربوطه به دانشجويان ارز بگير، سابق ، هزينه شخصي، تسهيلاتي و همچنين انجام امور تعهدات كليه بورسيه هاي خارج از كشور كه در حال واگذاري به دانشگاه ها مي باشد.

پيگيري نظارت بر چگونگي انجام تعهدات دانشجويان خارج از كشور اعم از بورسيه، ارزي ، تسهيلاتي ، هزينه شخصي

پيگيري موارد مربوط به دانشجوياني كه از انجام تعهدات خود تخلف نموده اند از جمله صدور اخطار كتبي براي ضامن، برآورد خسارت و اقدام جهت صدور اجرائيه به منظور وصول مطالبات دولت و  وزارت متبوع

اجراي آئين نامه ادامه تحصيل با هزينه شخصي در خارج از كشور

صدور معافيت تحصيلي براي دانشجويان ذكور شاغل به تحصيل در خارج از كشور

مكاتبه با دفتر حقوقي وزارت متبوع و هماهنگي با آن به منظور اخذ وثيقه ملكي، اخذ تعهد محضري يا ضمانت نامه بانكي بر حسب مورد.

صدور نامه need letter جهت افرادي كه فارغ التحصيل گرديده و هچگونه تعهد و يا بدهي نداشته و متقاضي ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي باليني در خارج از كشور مي باشند.

مكاتبه با بانكها به منظورتمديد ضمانت نامه بانكي يا استعلام ارزي يا صدور مجوز جهت دريافت حواله ارزي با نرخ آزاد