اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

صدور تاييديه تحصيلي

 

كليه دانش آموختگاني كه به كار اشتغال دارند با درخواست كتبي محل اشتغال همراه با تصوير مدرك طرح نيروي انساني در رشنه هاي مشمول طرح (ابلاغ، معافيت يا پايان طرح) و يا تصوير ابلاغ و يا اتمام ضريب كا براي مقاطع تخصصي، تاييديه تحصيلي خود را از امور آموزش دانشگاه محل تحصيلي دريافت نمايند.

* بديهي است در صورت ارسال ابلاغ طرح نيروي انساني دانشگاه مي تواند فقط براي محل ابلاغ، تاييديه تحصيلي صادر نمايد.

- دانش آموختگاني كه داراي سند محضري به دانشگاه محل تحصيل و يا ارگان و سازمان ديگري مي باشند صدور تاييديه تحصيلي با رعايت ضوابط مربوطه صادر مي گردد.

- تاييديه تحصيلي به صورت محرمانه و صرفا" براي واحد درخواست كننده ارسال مي گردد.

 

 مدرك طرح نيروي انساني

كليه دانش آموختگاني كه در رشته هاي مشمول طرح تحصيلي نموده اند، مدرك معافيت يا پايان طرح نيروي انساني صادره از دفتر تامين و توزيع نيروي انساني و يا دانشگاه محل گذرانيدن طرح نيز به منزله گواهي پايان تحصيلات مي باشد.