اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

«صدور مجوز ترجمه و تسجيل مدارك تحصيلي»

 

  1. صدور مجوز ترجمه و تسجيل اوراق دانش آموختگان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي از مقطع كارداني تا فوق تخصصي (پس از تائيد اين مدارك توسط مركز امور دانشجويي مورد تائيد وزات امور خارجه قرار مي گيرد)

  2. تكميل فرمهاي خارجي nursing registration در مقاطع مختلف پرستاري ،مامايي ،پزشكان و متخصصان

  3. صدور مجوز ترجمه سرفصل دروس دانش آموختگان رشته ها و مقاطع مختلف و معرفي به دارالترجمه هاي رسمي كشور

  4. معرفي به اداره فني دادگستري جهت پذيرفته شدگان بورس با هزينه شخصي و دولتي

  5. مكاتبه  و عودت مدارك ترجمه شده به اداره بورسها

  6. صدور مجوز تحويل مدرك فوق تخصصي به دانش آموختگان در صورت داشتن مدارك ذيل :

*  كپي دانشنامه MD (دكتراي عمومي ) و دكتراي تخصصي (بورد يا پره بورد)هر كدام يك برگ 

*  كپي گواهي طرح نيروي انساني

*  گواهي كار به ميزان تعهد

*  ابطال سند فوق تخصصي

*  كپي كارت پايان خدمت (پشت و رو)

*  كپي تمامي صفحات شناسنامه

*  كپي حكم كارگزيني محل خدمت هيئت علمي مقطع فوق تخصصي

*  تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان مقطع فوق تخصصي