اداره تعهدات و تسهيلات

Need_Letter

 

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده

تعهد مورد نياز

تسهيلات ارائه گرديده

دانشجويان فارغ التحصيل مقاطع دكتري در داخل كشور كه تعهدات داخل كشور خود را به اتمام رسانيده اند، اغلب براي تحصيل دوره هاي تخصص و فوق تخصص و فلوشيپ در خارج از كشور نياز به نامه need letter كه متن آن به پيوست است، دارند.

 

مدارك لازم جهت صدور نامه

-داشتن گذرنامه معتبر و ارائه كپي صفحات آن

-كپي برگ اقامت  در كشور محل تحصيل

-كپي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از انجام آن

-پذيرش از دانشگاه يا بيمارستان  يا سربرگ رسمي با قيد رشته تحصيلي، مقطع، طول دوره و شروع دوره

- كپي دانشنامه

-كپي پايان طرح

-كپي پروانه مطب

-كپي پروانه دائم پزشكي

-ارائه درخواست شخصي

-سپردن تعهد محضري به مبلغ سه ميليون ريال

 

تسهيلات ارائه شده

پس از تشكيل پرونده و سپردن تعهد لازم، نامه به انگليسي و يا فارسي و با  مهر برجسته صادر مي شود.