اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

صدور گواهي فراغت از تحصيل

 

گواهي فراغت ازتحصيل در دو مورد صادر مي گردد:

الف - جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر

ب - جهت شركت درآزمونهاي استخدامي

كليه دانش آموختگان مي توانند جهت شركت در آزمونهاي استخدامي ويا درآزمون مقاطع بالاتر جهت اخذ گواهي فراغت از تحصيل با ارائه مدارك ذيل به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند.

1- روشن شدن وضعيت طرح نيروي انساني در رشته هاي مشمول طرح( طبق موارد ذكر شده)

ارائه ابلاغ، اتمام ويا معافيت از طرح در رشته هاي مشمول طرح نيروي انساني

2- ارائه مدركي دال روشن شدن وضعيت بدهي به صندوق رفاه ( تسويه حساب ويا تقسيط بدهي ) بديهي است گواهي فوق بصورت محرمانه و براي مركز مجري آزمون صادر مي گردد.