اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

 

كليه دانش آموختگان مي توانند پس از فراغت ازتحصيل از امور آموزش دانشگاه محل تحصيل خود مدارك ذيل را بعنوان گواهي فراغت ازتحصيل جهت اشتغال و يا ادامه تحصيل دريافت نمايند.

 

1- گواهينامه موقت

جهت صدور گواهينامه موقت ارائه مدارك ذيل الزامي مي باشد.

1- مدرك طرح نيروي انساني ( معافيت يا پايان طرح)‌فقط در رشته هاي مشمول طرح رشته هاي مشمول طرح الف= رشته هاي پزشكي – دندانپزشكي – داروسازي وتخصص هاي مربوطه

ب= پرستاري – اتاق عمل – هوشبري – راديولوژي – علوم آزمايشگاهي و رشته هاي علوم پايه پزشكي درمقاطع دكتري وبالاتر

2- كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت ( جهت آقايان)

3- روشن شدن وضعيت بدهي به صندوق رفاه ( تسويه حساب صندوق رفاه ويا تقسيط بدهي هاي مربوطه )

مدت اعتبار گواهي موقت 5 ساله مي باشد وفقط براي يك بار وبه مدت 2 سال قابل تمديد است .

بديهي است گواهينامه فوق در زمان صدور دانشنامه از دانش آموخته اخذ مي گردد پس نگهداري وحفظ آن تا زمان اخذ دانشنامه از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.