اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

ضوابط ارزشيابي  مدارك تحصيلي دانش آموختگان اتباع خارجي

 

 1-  كليه اتباع خارجي كه قصد كار يا تابعيت ايراني را دارند قبل از اينكه توسط ارگانهاي ذيربط به كار دعوت گردند موظف مي باشند مدارك تحصيلي خود را جهت ارزشيابي به اداره كل امور دانش آموختگان ارائه نمايند.

2-  ارزشيابي اينگونه دانش آموختگان مشمول قوانين ارزشيابي ساير دانش آموختگان  اتباع ايراني مي باشد.

 

ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته  روانشناسي باليني

تعريف: دكتراي تخصصي روانشناسي به درجه Ph.D و Psy.D رشته روانشناسي اطلاق مي گردد.

الف) معيارهاي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان مقطع دكتراي روانشناسي ار نقطه نظر دكترا عبارتند از:

1-  اعتبار دانشگاه محل تحصيل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و كشور محل تحصيل

2-   ميزان همگن و مرتبط بودن عنوان و محتواي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا

3-   دروس و واحدهاي درسي گذرانده شده

4-   دوره هاي آموزشي نظري و عملي در زمينه هاي مختلف روانشناسي

5-   پايان نامه دوره دكترا

ب) معيارهاي باليني بودن رشته تحصيلي دانش آموختگان دكتراي روانشناسي:

1-   دارا بودن دكتراي تخصصي Ph.D روانشناسي همراه با شرايط مندرج در بند (الف) و (ب) به شرح ذيل:

1-1-   گذراندن دروس نظري و باليني در زمينه آزمونهاي رواني تشخيص، آسيب شناسي رواني و درمانهاي غير دارويي (روان درماني ها، شناخت درماني، رفتار درماني)

2-1- گذراندن دوره هاي عملي كارورزي در بخشهاي مختلف باليني شامل درمانگاه و يا بيمارستان حداقل به ميزان 1800 ساعت

2-    دارا بودن دكتراي تخصصي (Psy.D) روانشناسي

تبصره: دانش آموختگانيكه بر اساس دوره تحصيلي و پايان نامه تدوين شده با توجه به ضوابط تعيين شده شورايعالي ارزشيابي، زمينه و قابليت باليني شدن را داشته باشند مي توانند پس از طي دوره ضروري تكميلي به تشخيص كميسيون ارزشيابي،‌ارزشنامه دكتراي روانشناسي باليني دريافت نمايند.

مدارك تحصيلي اينگونه افراد قبل از طي دوره هاي تكميلي تحت عنوان دكتراي تخصصي روانشناسي ارزشيابي ميگردد. در پرونده ارزشيابي نامبردگان عبارت (نامبرده واجد شرايط شركت در دوره تكميلي ضروري جهت عنوان باليني بودن است) قيد مي گردد.

ج: شرايط لازم جهت احراز عنوان دكتري تخصصي روانشناسي .

مدارك تحصيلي دانش آموختگان دكتراي رشته روانشناسي دانشگاههاي خارج از كشور كه داراي شرايط ذيل باشند به ماخذ دكتراي تخصصي روانشناسي تعيين ارزش ميگردد.

1- دانش آموختگان دوره دكتراي روانشناسي كه در مقطع تحصيلي قبلي (كارشناسي ارشد) در رشته روانشناسي (با گذراندن واحدهاي درسي متعارف رشته روانشناسي) تحصيل كرده باشند.

2- دانش آموختگان دوره دكتراي روانشناسي كه مقطع تحصيلي قبلي (كارشناس ارشد) ناهمگن و غير مرتبط داشته باشند ولي در دوره دكترا موفق به گذراندن واحدهاي درسي متعارف رشته روانشناسي گرديده باشند.

3- دانش آموختگان دوره دكترا (Psy.D) رشته روانشناسي

تبصره 1: ملاك معتبر بودن واحدهاي درسي رسمي گذرانده شده، ارائه ريز نمرات  و گواهي هاي رسمي و تاييد شده مبني بر طي دوره نظري و عملي از اداره آموزش دانشگاه يا موسسه محل تحصيل مي باشد و حداقل واحدهاي درسي رشته روانشناسي مورد قبول طي شده در هر يك از مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب 20 و 30 واحد بر مبناي نيمسال تحصيلي (به جز پايان نامه) مي باشد.

تبصره 2: مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته دكتراي روانشناسي باليني و نيز دانش آموختگاني كه مشمول طي دوره هاي تكميلي ضروري براي باليني شدن مي باشند در  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارزشيابي مي گردد و ساير موارد جهت ارزشيابي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارجاع مي گردد.

تبصره 3: آن دسته از دانش آموختگاني كه مشمول گذرانيدن دوره هاي تكميلي براي اخذ مدرك باليني باشند، تا زمان طي اين دوره ها (حداكثر تا 2 سال ) مدرك آنان به ماخذ دكتراي تخصصي روانشناسي (با گرايش پژوهش باليني) ارزشيابي مي شود.

 

چگونگي ارزشيابي رشته هاي تحصيلي كه بر اساس نظام مصوب آموزشي داخل كشورجزء رشته هاي موجود در ايران نمي باشند

1-  مدرك تحصيلي رشته دكتري كايروپراكتيك (D.C) صادره از دانشگاههاي مورد تاييد (Chiropractic Council on USA Education) C.C.E و با ارائه State Board و National Board  بعنوان دكتري حرفه اي كايروپراكتيك تاييد مي گردد.

2-  مدرك تحصيلي رشته طب سوزني در مقاطع B..S و M.S و Ph.D صادره از دانشگاههاي معتبر پس از ارزشيابي تطبيقي بر اساس سيستم آموزشي داخل كشور و نظر كميسيونهاي ارزشيابي تعيين ارزش ميگردد.

الف: اين رشته ها براي پرشكان و متخصصين باليني بعنوان مقطع تخصصي محسوب نشده و صرفاً مي توانند بعنوان روش درماني با اخذ گواهي صحت صدور برابر مقررات درماني كشور فعاليت نمايند.

ب: دوره هاي كوتاه مدت اين رشته قابل ارزشيابي نمي باشد (كمتر از 6 ماه).

3-  مدرك تحصيلي رشته طب يوناني صادره از دانشگاههاي معتبر در مقاطع مختلف پس از ارزشيابي تطبيقي بعنوان مقطع مربوطه (گياه درماني يوناني) ارزشيابي مي گردد.

كليه رشته هاي فوق به جز كايروپراكتيك جزء رشته هاي گروه پيراپزشكي محسوب و محدوده وظايف كاري دارندگان اين مدارك تابع ضوابط و مقررات گروه پيراپزشكي مي باشد.

پيشنهاد مي گردد افراد قبل از شروع به تحصيل در رشته هايي كه در سيستم آموزشي مصوب داخل كشور وجود ندارند مثل استئوپاتي يا هموپاتي از نظر ارزشيابي رشته، مقطع و محل تحصيل (ضمن ارسال يك نسخه از كاتالوگ محل تحصيل و سرفصلهاي آموزشي مورد نظر) يا اداره كل دانش آموختگان مشاوره نمايند.

در مورد دانش آموختگان رشته كايروپراكتيك بايد از يكي از كالج هاي معتبر ذيل درجه دكتري خود را اخذ نموده باشند.