اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

شرايط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان كشورهاي مشترك المنافع (تازه استقلال يافته از شوروي سابق )

 

 بر اساس  مصوبه شوراي عالي ارزشيابي، مدارك تحصيلي دانشجوياني كه تا تاريخ 11/10/80 معادل 1/1/2002 ميلادي دانش آموخته مي شوند با توجه به شرايط زير ارزشيابي مي گردد. بديهي است مدارك دانش آموختگاني كه بعد از تاريخ فوق دانش آموخته مي شوند قابل ارزشيابي نخواهد بود.

شرايط عمومي:

براي ارزشيابي دانش آموختگان دانشگاههاي مشترك المنافع در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي عبارتند از:

الف) خروج قانوني از كشور

ب) طي دوره كامل رشته مربوطه و كسب موفقيت

ج) رعايت سقف سنوات مجاز تحصيل

 

شرايط اختصاصي:

الف ) دانش آموختگان رشته پزشكي:

علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي موظفند در امتحان جامع علوم پايه شركت و پس از موفقيت در آن در امتحان جامع پيش كارورزي شركت و حد نصاب نمره را اخذ تا جهت طي دوره كارورزي و ارائه پايان نامه معرفي گردند.

ب) دانش آموختگان رشته دندانپزشكي:

دانش آموختگان اين رشته علاوه بر شرايط عمومي موظف به شركت در امتحان جامع علوم پايه دندانپزشكي و كسب نمره قبولي مي باشند، در صورت موفقيت براي دوره تكميلي 4 ساله اختصاصي (كلينيكي و  پاراكلينيكي) به دانشگاههاي واجد شرايط بر اساس ضوابط و مصوبات معرفي خواهند شد.

ج) دانش آموختگان رشته داروسازي:

اين قبيل دانش آموختگان علاوه بر شرايط عمومي بايستي مراحل زير را طي نمايند:

1) شركت و موفقيت در امتحان علوم پايه.

2) شركت در امتحان ارتقاء مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد و دكترا و كسب موفقيت در آن، كه در اينصورت مدارك آنها به عنوان دانش آموخته دوره كارشناسي ارزشيابي خواهد گرديد. دانش آموخته مي تواند در مقطع بالاتر بر اساس ضوابط و مصوبات ادامه تحصيل دهد.

 

ملاحظات:

الف) تعداد دفعات مجاز به شركت در امتحان و نيز ادامه تحصيل در دانشگاههاي داخل مطابق مقررات كامل دانشجويان داخل خواهد بود.

ب) كل هزينه هاي طي دوره تكميلي مطابق آئين نامه به عهده دانشجو است.

ج) دانشجوياني كه با شركت به تعداد دفعات مجاز در امتحانات علوم پايه و يا امتحان جامع پيش كارورزي موفق به كسب نمره قبولي نگردند صرفاً براي دوره هاي  كارداني و كارشناسي ارزشيابي مي شوند.

د) دانشجويان بعد از ورود به دانشگاههاي داخل كشور مشمول كليه قوانين و آئين نامه هاي آموزشي داخل كشور خواهند بود.