اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي علوم پايه پزشكي مقاطع B.S، M.S و Ph.D

 

ارزشيابي  مدارك دانش آموختگان بر اساس ضوابط مندرج در جدول ذيل خواهد بود.

جدول شماره 4: ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي علوم پايه پزشكي

كشور

نوع مدرك تحصيلي

شرايط ارزشيابي

چگونگي اخذدكتراي داروسازي

آمريكا

Ph.D,M.s.B.S

در صورت داشتن شرايط لازم

ليسانس، فوق ليسانس. دكتراي تخصصي

آلمان

Diplome

Dr.rer,nat

در صورت داشتن شرايط لازم

فوق ليسانس

دكتري تخصصي

انگلستان

Ms.B.s

Ph.D,M.phil

در صورت داشتن شرايط لازم

ليسانس، فوق ليسانس.

فوق ليسانس ، پژوهشي، دكتراي تخصصي يا دكتراي پژوهشي

آرژانتين

Licenciado

ساير مدارك

در صورت داشتن شرايط لازم

ليسانس،  بر اساس نظر كميسيونها

اتريش

Magister

Dr.rer.nat

در صورت داشتن شرايط لازم

فوق ليسانس.

دكتري تخصصي

ايتاليا

Dottore 4 ساله

Dottore 5 ساله

Dottorato Di.ricerca

در صورت داشتن شرايط لازم

ليسانس.

فوق ليسانس

دكتري Ph.D پژوهشي

اسپانيا

Licenciada

در صورت داشتن شرايط لازم

ليسانس

بلژيك

 دوره هاي سه ساله و چهار ساله

در صورت داشتن شرايط لازم

با نظر كميسيونها

پاكستان

Ph.D,M.s.B.S

در صورت داشتن شرايط لازم

با نظر كميسيونها

تركيه

Lisanse

Yuksek Lisons

Ph.D

در صورت داشتن شرايط لازم

ليسانس.

فوق ليسانس

دكتري  تخصصي

سوئد

دوره هاي سه ساله وچهار ساله

Ph.D

در صورت داشتن شرايط لازم

پس از طي دوره تكميلي ليسانس.

با نظر كميسيون

دكتري Ph.D) )پژوهشي

فرانسه

Maitrise

D.E.A

Ph.D

در صورت داشتن شرايط لازم

ليسانس.

فوق ليسانس

دكتري  تخصصي

فيليپين

Ph.D,M.s.B.S

در صورت داشتن شرايط لازم

با نظر اعضا كميسيونها

هندوستان

Ph.D,M.s.B.S

در صورت داشتن شرايط لازم

با نظر اعضا كميسيونها

كشورهاي بلوك شرق

Ph.D,M.s.B.S

در صورت داشتن شرايط لازم

با نظر اعضا كميسيونها

 

شرايط لازم : سنوات تحصيلي ، تعداد واحداهاي گذرانده شده معدل، در صورت داشتن پايان نامه، تحقيقاتي بودن آن مي باشد.

ساير مدارك  دانشگاهي دريافتي با نظر كميسيونهاي ارزشيابي و براساس مصوبات شوراي عالي ارزشيابي تعيين  ارزش مي گردد.

تبصره: كسانيكه از تاريخ 1/1/81 به بعد مقطع Ph.D را در يكي از دانشگاههاي خارج از كشور شروع نموده اند  ملزم به كذرانده Course بر اساس سيستم آموزشي داخل كشور مي باشند، در غير اينصورت مدارك آنان بعنوان دكتري (Ph.D) پژوهشي تعيين ارزش ميگردد.