اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

ضوابط و مراحل ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته داروسازي عمومي دانشگاه هاي خارج از كشور

 

ضوابط عمومي ارزشيابي مدارك بر اساس موارد مندرج در بخش پزشكي عمومي خواهد بود.

مصوبه بيست و يكمين جلسه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/10/81 در خصوص

 ارزشيابي مدارك تحصيلي و نحوه ادامه تحصيل دانشجويان و فارغ التحصيلان خارج از كشور رشته داروسازي

1- مغايرت مصوبات جلسات پانزدهم و شانزدهم شوراي آموزش داروسازي با مصوبات شوراي دبيران و شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ، در جلسه آنيده شوراي آموزش داروسازي و تخصصي اصلاح شود.

 2- دانشجوي مقطع كارشناسي داروسازي (‌B.S) خارج از كشور ، پس از انتقال به داخل جهت ادامه تحصيل بايستي تغيير رشته به رشته ديگري در مقطع كارشناسي بدهد.

3- دانشجوي مقطع دكتراي عمومي داروسازي خارج از كشور مي‌تواند پس از انتقال به داخل در مقطع دكتراي عمومي داروسازي ادامه تحصيل بدهد.

4-  فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي داروسازي داخل كشور و يا خارج از كشور ، مدرك كارشناسي داروسازي دريافت مي‌كنند و نمي‌توانند در مقطع دكتراي عمومي داروسازي ادامه تحصيل دهند.

5- فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد داروسازي خارج از كشور مي‌توانند در مقطع Ph.D. رشته هاي مرتبط داخل كشور (پس از قبولي در آزمونهاي ورودي) ادامه تحصيل دهند.