اداره بورس داخل

مراحل انتخاب و پذيرش متقاضيان

 1- ارائه مدارك لازم و تكميل پرونده

گواهي اشتغال به تحصيل در مقطع Ph.D

ارائه معرفي نامه دبيرخانه شوراي گسترش مبني برموافقت با اعلام نياز از يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني به مقطع و رشته تحصيلي متقاضي و تعيين محل خدمت متقاضي بعد از اتمام دوره تحصيل

تكميل پرسشنامه بورس داخل كه توسط كارشناس آموزشي دانشگاه محل تعهد خدمت ارائه ميگردد.

2- مراحل بعد از تكميل پرونده

 - تائيد صلاحيت متقاضي توسط دانشگاه محل تعهد خدمت

- سپردن تعهد لازم، در اين مرحله متقاضي پس از دريافت فرم تعهد محضري به يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي مراجعه و پس از تكميل فرم مربوطه موظف ميگردد كليه ضوابط استفاده از بورس تحصيلي داخل را رعايت نموده و ضمن سپري نمودن موفقيت آميز دوره تحصيلي، بعد از اتمام دوره به مدت دو برابر مدت بورس در محلي كه قبلاً توسط دبيرخانه شوراي گسترش مقرر داشته خدمت نمايد. ضمن اينكه چنانچه متقاضي در زمان تحصيل اخراج گرديده و يا بعد از اتمام تحصيل از انجام خدمات قانوني استنكاف ورزد بايد معادل 2 برابر شهريه و هزينه تحصيلي صرف شده را بصورت يكجا به وزارت مسترد سازد.

- پس از تائيد صلاحيت فرد توسط گزينش دانشگاه محل تعهد خدمت دانشجو و سپردن تعهد لازم حكم بورس متقاضي صادر مي گردد. در حكم مذكور مواردي چون رشته تحصيلي، مقطع، دانشگاه محل تحصيل، دانشگاه محل تعهد خدمت و مدت زمان بورس ذكر مي گردد، همچنين در حكم صادره ميزان مقرري تحصيلي، هزينه كتاب و هزينه پايان نامه جهت اطلاع متقاضي درج ميگردد.

-  ميزان مقرري ماهانه دانشجو بر اساس مصوبه شوراي اجرائي بورس و تائيد مراجع ذيربط تعيين مي گردد كه برابر با حقوق مربي پايه يك دانشگاه محل تعهد خدمت مي باشد.  در هزينه كتاب 000/000/1 ريال (بصورت ساليانه) و هزينه رساله 000/500/2 ريال بوده كه 000/500/1 ريال آن پس از برگزاري امتحان جامع با معرفي نامه از دانشگاه محل تحصيل و 000/000/1 ريال آن پس از ارائه يك نسخه از پايان نامه پرداخت ميگردد . لازم به توضيح است مقرري تحصيلي دانشجويان طي ليستهاي امور مالي از طريق اداره كل امور مالي و ذيحسابي وزارت در وجه ذيحسابي دانشگاه محل تعهد خدمت پرداخت مي گردد كه متعاقباً برابر با ليستهاي ارسالي، ذيحسابي دانشگاه مذكور اقدام به پرداخت مقرري ماهانه دانشجويان مي نمايد.