فرم تشكيل پرونده دانشجويي

با سلام

بدينوسيــــله اينجــانب …………....…………………….. فرزند……………… متولد …………. با شمــــــاره شناسنامه ……………………….. داراي مدرك تحصيلي ……..……………………. در رشته ……………………. با معدل ………………  فارغ ‌التحصيل سال …………  از ………………….. كه تحصيل خود را از سال …………… در رشته ………………. در دانشگاه……………….. در كشور …………………… آغاز نموده‌ام ، به پيوست گواهي مورخ ……………….... صادره از دانشگاه مدكور كه به تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل رسيده است را  جهت درج در پرونده خود ارسال مي نمايم.

ضمناً اينجانب در واحد ارزشيابي مدارك دانش‌آموختگان خارج از كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داراي پرونده به شماره ................ مي‌باشم.

 نام و نام خانوادگي

امضاء‌

تاريخ