اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

اين كميسيون وضعيت دانشجوياني را كه جريان تحصيل آنان به خاطر علل غيرارادي با مشكل مواجه گرديده و همچنين دانشجويان اخراجي ويا درحال اخراج و دانشجوياني كه بنا به دلايلي غيبت موجه دارند و مشكل آنان با مقررات و آئين نامه هاي آموزشي موجود قابل حل نمي باشد را مورد بررسي قرار مي دهد. ضمناً كميسيون بررسي موارد خاص مذكور داراي آئين نامه اجرايي در 13 ماده و 19 تبصره بشرح پيوست مي باشد.