اداره امور مالي و ذيحسابي

متمم دستورالعمل پرداخت هزينه هاي ارزي و ريالي دانشجويان بورسيه خارج از كشور

 

بند 13-4-  هزينه سرپرستان دانشجويان و  خانواده آنان (درصورت همراه بودن) به ميزان 75% حق بيمه سالانه در كشور محل ماموريت براساس مدارك مثبته ارسالي از محل هزينه هاي جاري دفاتر سرپرستي قابل پرداخت ميباشد.

اين متن جايگزين بند 5-3- ميگردد: پرداخت كليه هزينه هاي معوقي كه بيش از 2 سال از زمان هزينه كرد آن سپري شده باشد نيازمند اخذ مجوز از مقام محترم وزارت ميباشد .