اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

مدارك لازم جهت دريافت دانشنامه و ريز نمرات (دانشگاه آزاد اسلامي )

 

1-    كپي پايان يا معافيت از طرح نيروي انساني در هر مقطع (جهت رشته هاي داراي طرح)

2-    كپي پروانه دائم براي رشته هاي مامائي ،دندانپزشكي ،پزشكي و دارو سازي

3-    كپي دو طرف كارت پايان يامعافيت ازخدمت سربازي براي آقايان

4-  دانش آموختگان واحدهاي مستقردرشهرستانهاي دانشگاه آزاد جهت دريافت دانشنامه وريز نمرات بايستي مستقيما به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايندودانش آموختگان واحدهاي مستقردر استان تهران ،لازم است به اين مركزمراجعه نمايند

 

مدارك لازم جهت دريافت دانشنامه و ريز نمرات (مقاطع  كارداني .كارشناسي و كارشناسي ارشد)

(دانشگاههاي علوم پزشكي دولتي):

      1.  كپي پايان يا معافيت از طرح نيروي انساني در هر مقطع

      2. تسويه حساب صندوق رفاه

      3.  كپي پروانه دائم (فقط براي رشته مامايي)

      4. گواهي كار از محل كار با قيد تاريخ شروع و خاتمه كار و حتماً تمام وقت باشد با قيد استفاده يا عدم استفاده از ماموريت آموزشي جهت كارمندان رسمي

      5. كپي دو طرف كارت پايان يامعافيت از خدمت سربازي (براي آقايان )

      6. جهت كاركنان رسمي نيروي انتظامي و سپاه پاسداران حتماً در گواهي كار قيد شود كه تحويل مدارك تحصيلي به نامبردگان بلامانع مي باشد

      7. جهت دانش آموختگاني كه مقطع قبلي را در وزارت علوم تحصيل كرده اند ارائه اصل دانشنامه و ريز نمرات آن مقطع الزامي باشد.

 

مدارك لازم جهت دريافت دانشنامه و ريز نمرات دكتراي عمومي پزشكي ،داروسازي ودندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي دولتي:

      1.  كپي پايان يا معافيت از طرح نيروي انساني در هر مقطع

      2. تسويه حساب صندوق رفاه

      3. كپي پروانه دائم (فقط براي رشته مامايي)

       4. گواهي كار از محل كار با قيد تاريخ شروع و خاتمه كار و حتماً تمام وقت باشد با قيد استفاده يا عدم استفاده از ماموريت آموزشي جهت كارمندان رسمي

      5. كپي دو طرف كارت سربازي(براي آقايان )

      6.  جهت كاركنان رسمي نيروي انتظامي و سپاه پاسداران حتماً در گواهي كار قيد شود كه تحويل مدارك تحصيلي به نامبردگان بلامانع مي باشد

 

مدارك لازم جهت دريافت دانشنامه و ريز نمرات تخصص

      1.  كپي پايان يا معافيت از طرح نيروي انساني در هر مقطع

      2. تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان

      3. نامه اتمام تعهدات تخصصي (ضريب كا)صادره توسط معاونت سلامت يا معاونت آموزشي وامور دانشجويي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي 

      4. كپي گواهي كار از محل كار كه به استناد آن تعهدات تخصصي به پايان رسيده است

 لازم به ذكر است تا زمانيكه تعهدات مقطع دكتراي عمومي تمام نشده باشد مجوز تخصصي صادر نمي شود

 

 مدارك لازم جهت صدور مجوز دانشنامه فوق تخصصي

1- كپي دانشنامه MD (دكتراي عمومي ) و دكتراي تخصصي (بورد يا پره بورد)هر كدام يك برگ 

2- كپي گواهي طرح نيروي انساني

3-  گواهي كار به ميزان تعهد

4- ابطال سند فوق تخصصي

5- كپي كارت پايان خدمت (پشت و رو)

6-    كپي تمامي صفحات شناسنامه

7-  كپي حكم كارگزيني محل خدمت هيئت علمي مقطع فوق تخصصي

8- تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان مقطع فوق تخصصي

 

 آدرس ها:

1.دفتر تامين و توزيع نيروي انساني (دفتر طرح )

ميدان شهرك غرب (صنعت) بلوار شهيد فرحزادي – بلوار ايوانك غربي خيابان سيماي ايران – جنب دبيرستان ابوريحان ساختمان جديد وزارت بهداشت درمان و‌آموزش پزشكي بلوك C-طبقه دهم

2.اداره صندوق رفاه دانشجويان :

پائين تر از ميدان وليعصر – نرسيده به خيابان طالقاني – نبش كوچه گيلان – طبقه چهارم پاساژ عصر جديد

3.اداره صدور پروانه ها :

خيابان جمهوري –زيرپل حافظ –ساختمان شماره 1وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي –طبقه اول