اداره بورس خارج

مراحل اعزام دوره هاي تكميلي Ph.D

قبل از اعزام

1- ارائه معرفي نامه از دانشگاه محل تحصيل به امضاء رياست دانشگاه

2- اقدام جهت حراست (پاسخ حراست از يكماه الي چندين ماه ممكن است طول بكشد)

3- طرح موضوع پرونده در شورا (مهلت استفاده از بورس يكسال مي باشد.)

4-  صدور ساپورت مالي اوليه جهت اخذ پذيرش و تحويل فرم تائيد پذيرش جهت دانشگاه بعد از اعلام پاسخ مثبت حراست و ارائه پذيرش و تائيد آن توسط دانشگاه اقدام جهت سپردن وثيقه ملكي

5- در صورت استخدام رسمي بودن ارائه موافقت رياست محل خدمت

6- بعد از اعلام پاسخ مثبت حراست و ارائه پذيرش و تائيد آن توسط دانشگاه اقدام جهت سپردن وثيقه ملكي

7- بعد از سپردن وثيقه ملكي : معرفي جهت اخذ ويزا به وزارت امور خارجه و سفارت

8- بعد از دريافت ويزا صدور حكم و خروجي و راهنمايي هايي لازم جهت اعزام و معرفي شفاهي به اداره امور مالي و تحويل فرم اطلاعات دانشجويي براي بعد از اعزام و تبصره لازم به ذكر مي باشد دانشجويي كه مشكل نظام وظيفه دارند پس از سپردن وثيقه ملكي قبل از معرفي به وزارت امور خارجه (صدور ويزا) به نظام وظيفه معرفي مي گردند.

9- پس از دريافت ارز و بليط از واحد امور مالي دانشجو به كشور محل تحصيل عازم مي شود.

 

بعد از اعزام 

1-  پس از عزيمت دانشجو به كشور محل تحصيل بايستي مدارك لازم كه در فرم اطلاعات دانشجويي توضيح داده شده را ارسال نمايد تا كارنامه ارزي صادر گردد. توضيح اينكه مدارك هر چه سريعتر ارسال گردد كارنامه زودتر صادر مي گردد.

 لازم به ذكر مي باشد دوره تكميلي قابل تمديد نمي باشد. خصوصاً افرادي كه با معافيت تحصيلي اعزام مي گردند در صورت عدم حضور به موقع در كشور با مشكل مواجه خواهند شد.

2- پس از اتمام دوره مذكور و پس از بازگشت بورسيه به كشور جهت تسويه حساب  بورسيه بايستي گواهي پايان دوره با تائيد سرپرستي كشور محل تحصيل و يا سفارت ايران در آن كشور و گواهي شروع به تحصيل در دانشگاه (در داخل) را با تاييد استاد راهنما و همچنين گذرنامه به همراه تصوير آن را ارائه نمايد.