اداره بورس خارج

مراحل اعزام بورسيه جهت دوره هاي Ph.D

قبل از اعزام

 - پس از قبولي در آزمون

1-   اقدام جهت گزينش و حراست (پاسخ حراست و گزينش نامشخص مي باشد)

2-   ارائه نمره زبان تا پايان سال اول (5/6 IIELTS)

3-  بعد از پاسخ مثبت گزينش و ارائه نمره زبان (5/5 IIELTS) اقدام جهت ريز نمرات، صندوق رفاه و صدور ساپورت مالي اوليه

4-   اخذ پذيرش با هماهنگي اداره اعزام

5-   در صورت مثبت بودن پاسخ حراست و اخذ نمره زبان معرفي جهت سپردن وثيقه ملكي (محل خدمت يا محلي كه اعلام نياز دارد)

6-  بعد از سپردن وثيقه ملكي،‌صدور معرفي نامه جهت اخذ ويزا به وزارت امور خارجه و سفارت كشور محل تحصيل

7-  بعد از اخذ ويزا صدور حكم و خروجي و راهنمايي هاي لازم جهت اعزام و معرفي شفاهي به اداره امو رمالي و تحويل فرم اطلاعات دانشجويي براي بعد از اعزام

 

بعد از اعزام

 1-  پس از اعزام بورسيه لازم است با توجه به پذيرش تاييد شده توسط اداره اعزام، مدارك لازم را ارائه نمايد تا كارنامه ارزي صادر گردد ضمناً لازم است بورسيه هر شش ماه يكبار پيشرفت تحصيلي خود را ارائه نمايد.

2-  در طول تحصيل چنانچه بورسيه نتواند در مدت مقرر تحصيل خود را به اتمام برساند با توجه به گواهي اشتغال از دانشگاه محل تحصيل و تائيد سرپرستي بورسيه ها در كشور محل تحصيل و نامه محل خدمت (در كشور) درخواست تمديد مي نمايد كه چنانچه موافقت گردد حكم تمديد و كارنامه ارزي صادر مي گردد.

3-  پس از پايان دوره بورس و تحصيل بورسيه بايستي جهت انجام تعهدات به محل خدمت و جهت تسويه حساب به اداره بورس خارج مراجعه نمايد و پس از انجام تعهدات وثيقه بورسيه آزاد مي گردد در غير اينصورت وثيقه به اجرا گذاشته خواهد شد./