اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

«وظايف اداره مشمولين (خروج ازكشور) و انصراف دانشجويان  علوم پزشكي كشور»

 

مقدمه

برقراري ارتباط مستمر با اداره كل وظيفه عمومي دررابطه با دانشجويان مشمول .

تهيه وتنظيم دستور العمل پيشنهادي مربوط به نحوه ادامه تحصيل دانشجويان مشمول و ارائه آن به اداره كل وظيفه عمومي .

اجراي دستور العمل هاي معاونت وظيفه عمومي مربوط به دانشجويان مشمول.

اخذ مجوز خروج از كشور مشمولين توسط اداره كل وظيفه عمومي

نظارت بر امور مربوط به صدور معافيت تحصيلي جهت دانشجويان مشمول در دانشگاهها

صدور گواهي تحصيلي جهت دانشجويان انصرافي و متقاضي خروج از كشور بر حسب مورد

محاسبه هزينه هاي بهره مندي از آموزش رايگان دانشجويان انصرافي و يا متقاضي خروج از كشور برحسب مورد

ارائه مجوز تحويل ريز نمرات دروس گذرانده به دانشجويان متقاضي انصراف و يا خروج از كشور پس از طي مراحل مربوطه

همكاري و تعامل مستقيم با كارشناسان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور