معرفي مركز: 

مركز خدمات آموزشي در راستاي سياست هاي كلان معاونت آموزشي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به نيازهاي مراجعين در سه حوزه دانش آموختگان داخل، بورسها و دانشجويان و دانش آموختگان خارج فعاليت مي‌نمايد. اين مركز از طريق بكارگيري كارشناسان مجرب تلاش مي‌كند فرآيند بورسهاي داخل و خارج ، امور دانشجويان و دانش آموختگان را تسهيل و كيفيت خدمات  و رضايت مراجعان را ارتقاء دهد.

اين مركز متعاقب تغيير ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزشي پزشكي و انحلال معاونت دانشجويي و فرهنگي در آذرماه سال 1379 از ادغام ادارات كل ”بورسها و دانشجويان خارج“ ،“دانشجويان ودانش آموختگان داخل“ و دانش آموختگان خارج ” با نام مركز امور دانشجويي در حوزه معاونت آموزشي تشكيل گرديد و متعاقب آن با تشكيل مجدد معاونت امور دانشجويي و فرهنگي در سال 1386، به مركز خدمات آموزشي تغيير يافت.

رياست مركز:

جناب آقاي دكتر جمشید سلام زاده