اداره بورس خارج

پيشنهاد آيين نامه ها، دستورالعملها و طرحهاي لازم به منظور اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور

بررسي امكان استفاده از بورسهاي دول خارجي و انجام امور مربوط به آن

انجام امور مربوط به متقاضيان بورس كه در آزمون اعزام پذيرفته شده اند و بورسيه هاي خارج از كشور

بررسي درخواست دانشجويان بورسيه در خارج از كشور (اعم از درخواست جهت جابجايي دانشگاه و يا كشور و يا تمديد دوره تحصيل و...) و انجام اقدامات لازم

معرفي جهت تسويه حساب دانشجويي پس از بازگشت

انجام ساير وظايف محوله از طرف مافوق (اعم از تهيه آمار و...) و نظارت بر حسن انجام امور

همكاري با ساير واحدها درخصوص اخذ تعهد، پذيرش، صدور گذرنامه و ....

نظارت بر نحوه اجراي امور بورسها در دانشگاهها

انجام نيازسنجي از دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي به نيروي متخصص براي اعزام به خارج به صورت بورسيه

هماهنگي و برنامه ريزي جهت گزينش علمي بورسيه هاي بلند مدت

هماهنگي و انجام امور مربوط به شوراي اجرايي بورس وزارت متبوع