اداره دانشجويان و دانش آموختگان داخل

شرح وظايف اداره امور دانشجويان غيرايراني

 

 وظايف ستادي:

تبيين سياستهاي وزارت متبوع با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري وساير دستگاههاي ذيربط در جهت اقدامات اجرائي بر اساس مصوبه شورايعالي تبليغات خارجي وشورايعالي انقلاب فرهنگي درزمينه تخصيص بخشي از ظرفيت دانشگاهها به پذيرش دانشجويان خارجي.

تدوين و ارائه خط مشي ها وبرنامه هاي سالانه وزارت متبوع به دبيرخانه شوراي هماهنگي پذيرش دانشجويان خارجي مستقر در وزارت علوم به منظور تهيه وتدوين آئين نامه ها وشيوه‌‌نامه‌هاي راهبردي مشترك كه در ابتداي هرسال با امضاي وزراي دو وزارتخانه به دانشگاههاي پذيرنده ابلاغ ميگردد

برنامه ريزي جهت تهيه طرح اولويت بندي كشورهاي متقاضي با درنظرگرفتن تعداد داوطلبان اعلام شده از سوي مبادي ذيربط(مانند وزارت امورخارجه ودانشگاه بين المللي امام خميني(ره) باتوجه به بودجه مصوب وتعيين سقف پذيرش طبق ظرفيتهاي اخذ شده از دانشگاهها

پيش بيني بودجه ساليانه وتهيه موافقتنامه مربوطه باتوجه به سهميه هاي تخصيص داده شده جهت پذيرش داوطلبان

پيگيري مصوبات شوراي پذيرش به منظور انجام مقدمات مربوط به تهيه بليط پذيرفته شدگان بورسيه واعلام آن به وزارت امورخارجه وبه جهت صدور رواديد تحصيلي پذيرفته شدگان وهماهنگي با دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) به منظور انجام مراسم استقبال از آنان در بدو ورود واسكان آنان در محل مناسب

هماهنگي با معاونت آموزشي ودبيرخانه شوراي آموزشي پزشكي وتخصصي به لحاظ تخصيص سهميه سالانه جهت ادامه تحصيل داوطلبان در دوره تخصصي وانجام مراحل ارزشيابي مدارك فارغ التحصيلان دانشجويان خارجي كه در خارج از كشور تحصيل نموده اند.

هماهنگي با سازمانهاي ذيربط مانند وزارت علوم،‌تحقيقات وفناوري ، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي، وزارت اطلاعات ، وزارت امورخارجه، دانشگاه امام خميني(ره) وتشكيل جلسات مستمر به

 منظور برنامه ريزي جهت بررسي وضعيت فرهنگي،صلاحيتهاي عمومي،صدوررواديد تحصيلي دانشجويان وبرقراري تسهيلات رفاهي در طول تحصيل 

 

وظايف اجرائي:

 1- دانشجويان بورسيه:

وصول صورتجلسات وپرونده‌هاي دانشجويان غيرايراني پذيرفته شده ازطريق دبيرخانه شوراي بورس دانشجويان خارجي مستقر در وزارت علوم وانتقال اطلاعات به رايانه وتشكيل پرونده مجدد

تقسيم بندي دانشجويان در دانشگاههاي علوم پزشكي براساس اولويت  پس از دريافت ليست نمرات دوره هاي زبان فارسي وپيش دانشگاهي ازدانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

تنظيم وتهيه معرفي نامه ها وارسال آن به دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) وپيگيري ثبت نام  دانشجويان در دانشگاههاي علوم پزشكي

پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان غيرايراني، رفع مشكلات آموزشي دانشجويان از قبيل اعطاي ترم ارفاقي يا اضافي به دانشجو،‌تغييررشته ، ميهماني ودرمواقع استثنائي وطبق قوانين انتقال و... پيگيري ورفع مشكلات رفاهي از قبيل خوابگاه و .....

-  تنظيم وتهيه بودجه سه ماهه جهت دانشجويان نوع الف وب (هزينه تحصيلي، مسكن، حق تاهل وفرزند ، بيمه، اردو ،‌تقويت بنيه علمي، كمك  به دانشگاه وترم تابستاني )

ارسال بودجه مطروحه در بندقبلي به دانشگاههاي علوم پزشكي

صدور بليط  وهزينه پايان نامه ،بررسي ودريافت گواهي ودرخواست دانشجو جهت صدور بليط براساس قوانين موجود از قبيل شرط معدل وفواصل زماني مناسب(2سال)

تهيه آمارها وگزارشات گوناگون جهت نهادهاي دولتي ومديران وزارت متبوع وسازمانهائي از قبيل نيروي انتظامي ، وزارت اطلاعات ،سازمان تبليغات اسلامي ، وزارت كشور، وزارت علوم و .... طبق درخواست ونظر مديريت مركز ودرخواست كتبي حوزه هاي مربوطه  

- راهنمائي دانشجويان بطور شفاهي يا از طريق تلفن درخصوص مشكلات آموزشي ورفاهي و ...

     - معرفي دانش آموختگان بورسيه واجد شرايط جهت امتحانات تخصصي،فوق تخصصي ، كارشناسي ارشد وph.d ، به دبيرخانه شوراي تخصصي و پزشكي، دندانپزشكي ، داروسازي وكميته علوم پايه.

-  وصول دستورالعملهاي مختلف از ارگانهاي ذيربط وارسال آن بصورت بخشنامه به كليه دانشگاههاي علوم پزشكي .

- تهيه و تدوين خلاصه اي از آيين نامه هاي آموزشي جهت دانشجويان غيرايراني

 

2- دانشجويان غيربورسيه :

بررسي ودريافت درخواست داوطلبان خارجي كه مايل به ادامه تحصيل در دانشگاههاي علوم پزشكي ايران با هزينه شخصي هستند وارسال آن به دانشگاههاي مورد درخواست

مكاتبه با وزارت اطلاعات درخصوص صلاحيت عمومي داوطلباني كه بطور مشروط ، دانشگاه با ادامه تحصيل آنان موافقت نموده است .

-  تدوين وتهيه دفترچه راهنماي پذيرش دانشجويان غيرايراني با اخذ شهريه

مشاوره وراهنمائي لازم جهت انتخاب رشته ودانشگاه جهت اينگونه دانشجويان درصورت درخواست آنان .

انجام مكاتبات لازم با اداره بورس ها جهت ارزشيابي مدارك خارجي دانشجوياني كه درمقطع تخصصي خواستار ادامه تحصيل هستند و ارسال جوابيه به دانشگاه

 

3- دانشجويان كنكوري (بويژه افغاني ها)

ارائه گواهي تحصيلي جهت اينگونه دانشجويان براساس گواهي ارسالي ازسوي دانشگاهها به وزارت امورخارجه ووزارت كشور يا سفارتخانه ها

راهنمائي تحصيلي وآموزشي اينگونه از دانشجويان بصورت شفاهي