اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

معرفي و شرح وظايف

 

- تعيين اعتبار دانشگاه ها و موسسات علمي بين المللي براساس استانداردهاي بين المللي

- راهنمايي و ارائه اطلاعات به مراجعين با توجه به كشور محل تحصيل، مقطع تحصيلي، رشته و دانشگاه محل تحصيل (ارائه اطلاعات درخصوص گروه بندي دانشگاه ها)

- ارزشيابي علمي و عملي مدارك تحصيل دانش آموختگان خارج از كشور

- تشكيل پرونده، بررسي صحت و سقم مدارك، استعلام نامه ارز، درخواست تاييديه تحصيلي از دانشگاه محل تحصيل، ارائه اطلاعات در ارتباط با تاريخ كميسيون و مراجعات بعدي

- انجام فعاليت هاي لازم قبل از طرح در كميسيون و صدور راي از قبيل معرفي به امتحانات جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و دريافت نتايج از دبيرخانه هاي چهارگانه

- طرح پرونده در كميسيون هاي ارزشيابي براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي و با نظر اعضاي محترم كميسيون ارزشيابي، دبير كميسيون و رييس كميسيون

- انجام امور پس از صدور راي در كميسيون ارزشيابي از قبيل معرفي به ادارات طرح، پروانه ها، نظام وظيفه و صدور تاييديه به دانشگاهها، معاونت درمان، و ....، صدور گواهي استفاده يا عدم استفاده از ارز، معرفي به دبيرخانه آموزش دندانپزشكي و تخصصي جهت شركت در امتحان و يا طي دوره هاي تكميلي

- صدور ارزشنامه يا گواهينامه تحصيلي

- هماهنگي و انجام امور مربوط به تشكيل جلسات كميسيون ارزشيابي و جلسات شورايعالي ارزشيابي

- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات ارزشيابي

- انجام هماهنگي هاي لازم و اعلان نظر كارشناسي در كميسيون هاي ارزشيابي رشته هاي مختلف

- انجام هماهنگي هاي لازم با اداره وظيفه عمومي، دانشگاه هاي علوم پزشكي، و دفتر تامين و توزيع نيروي انساني، اداره صدور پروانه ها، نظام پزشكي و....

- انجام هماهنگي هاي لازم با دبيرخانه هاي مرتبط از قبيل شوراي آموزش پزشكي تخصصي (تخصص هاي باليني)، دبيرخانه هاي شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي، دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي، دبيرخانه علوم پايه

- آناليز آماري و تهيه گزارش درخصوص روند مراجعه دانش آموختگان گروه پزشكي از خارج از كشور

- ارائه پيشنهادات و راهكارهاي كارشناسي با توجه به مسائل مرتبط با امور دانش آموختگان خارج از كشور