اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

ضرورت ارزشيابي مدارك تحصيلي

 

همه ساله تعداد زيادي از علاقمندان ادامه تحصيلات عاليه رهسپار خارج از كشور ميگردند و در دانشگاههاي مختلف با سطوح علمي و درجه اعتبار متفاوت مشغول به تحصيل ميگردند.

از آنجا كه در سايه انقلاب شكوهمند اسلامي ايران ضوابط و مقررات نظام آموزشي در رشته هاي گروه پزشكي مورد توجه قرار گرفته و شكل و ساماندهي اصولي بخود گرفته است و به لحاظ حياتي بودن موضوع خدمات پزشكي، ضرورت دارد مدارك تحصيلي و سطح علمي دانش آموختگان رشته هاي گروه پزشكي خارج از كشور در بدو ورود به كشور بر اساس معيارهاي ضروري تدوين شده مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد، تا در صورت مشاهده نقص يا كاستي در تجربيات دانش آموختگان مذكور نسبت به معرفي دانش آموختگان جهت طي دوره هاي تكميلي در دانشگاههاي علوم پزشكي داخل كشور اقدام گردد. از آنجائيكه شناخت ملاكها و معيارهاي ارزشيابي براي دانشجويان ايراني در حال تحصيل در خارج از كشور امري ضروري است ، اميد است مجموعه حاضر كه مشتمل بر مقررات ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان گروه پزشكي خارج از كشور مي باشد در انتخاب دانشگاه محل تحصيل و تسهيل در ارزشيابي بعد از بازگشت به كشور براي دانشجوياني عزيز مفيد و موثر واقع گردد.

 

معيارهاي كلي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههاي خارج از كشور

معيارهاي كلي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههاي گروه پزشكي خارج از كشور بر اساس محورهاي زيرا نجام مي پذيرد:

1-   معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل بر اساس ضوابط قانوني وزارت متبوع

2-   طول مدت دوره تحصيلي در مقاطع رشته هاي مختلف

3-   محتواي برنامه دوره هاي آموزي و ميزان واحدها و دروس (علوم پايه و باليني) گذرانده شده

4-   نوع امتحانات گذرانده شده كه منجر به اخذ مدرك گرديده است

5-   اظهار نظر سرپرستي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل به كشور مربوطه

6-   كاتالوگ و ساير مستندات مربوط به رشته و دانشگاه

بديهي است تعيين اعتبار دانشگاه مي تواند مختص به تعيين اعتبار تمام يا تعدادي از رشته هاي تحصيلي و يا مقاطع خاصي از يك رشته تحصيلي در دانشگاه مورد نظر باشد.