اداره بورس داخل

مقرري دانشجويان بورسيه داخل بر حسب حقوق مربي پايه يك در دانشگاه محل تعهد خدمت مي باشد كه بر حسب دانشگاههاي مختلف متفاوت است.