اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

نحوه ارزشـــيابي مدارك دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاههاي كشورهاي روسيه ، بلاروس ، اوكراين و ارمنستان

  

1- نحوه ارزشيابي مدارك  دانش آموختگان دانشگاههاي سچينوا ، سماشكو، سن پطرزبورگ، (پاولوف)، دانشگاه دولتي ايروان، مينسك و كيف و دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي بلوك شرق در رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي

 الف ـ  شركت و قبولي در امتحان جامع علوم پايه براي تمام رشته هاي فوق الذكر

ب ـ براي دانشجويان رشته پزشكي قبولي در امتحان پره انترني و گذراندن دوره انترني در كشور

ج ـ براي دانشجويان رشته هاي دندانپزشكي و داروسازي شركت در امتحان جايابي و تكميل دوره در كشور

تبصره 1ـ دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومي در دانشگاههاي مذكور كه متقاضي انتقال به داخل كشور مي‌باشنددر صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين نامه انتقال ملزم به قبولي در امتحان جامع علوم پايه مي باشند.

تبصره 2ـ براي دانشجوياني كه از تاريخ 1/9/2003 در يكي از دانشگاههاي فوق الذكر در رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و يا داروسازي شروع به تحصيل نمايند در صورتي انتقال به دانشگاههاي داخل كشور و يا ارزشيابي بر اساس شرايط فوق الذكر صورت خواهد گرفت كه :

الف ـ معدل كتبي ديپلم دبيرستان نظام قديم از 15به بالا و نظام جديد(پيش دانشگاهي ) از 16به بالا باشد.

ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي و يا رياضي فيزيك باشد.

تبصره 3: براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي دانش آموختگان دوره هاي اورديناتوري و يا اسپيرانتوري در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي و همچنين براي دانش آموختگان رشته هاي غير باليني كه مدرك Ph.D. اخذ نموده اند(از قبيل داروسازي و رشته هاي علوم پايه پزشكي) شرط شركت و قبولي در امتحان علوم پايه حذف مي شود.

تبصره 4: مدارك دانشجويان شاغل به تحصيل در ساير دانشگاههاي كشورهاي روسيه ، بلاروس و مينسك در صورت انتقال به يكي از دانشگاههاي مورد تاييد و فراغت از تحصيل از اين دانشگاهها مورد ارزشيابي واقع خواهدشد.

2- نحوه ارزشيابي مدارك دانش‌آموختگان مقاطع تخصصي دانشگاههاي سچينوا، سماشكو، سن‌پطرزبورگ، (پاولوف)،مينسك،كيف‌مركز چشم پزشكي فيدروف ، آگادمي تخصصي پزشكي سن پطرزبورگ، آگادمي تخصصي پزشكي مينسك،آكادمي تخصصي پزشكي كيف، دانشگاه دولتي ايروان

الف ـ دانش آموختگان مقطع تخصصي رشته هاي پزشكي پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات وروردي دستياري پزشكي و در صورت كسب حدنصاب نمره قبولي (60% نمره كل در امتحان دستياري  مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.

ب ـ دانش آموختگان مقطع تخصصي رشته دندانپزشكي پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات ورودي تخصصي دندانپزشكي بوده و در صورت كسب حدنصاب نمره قبولي (60% نمره كل) مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.

ج ـ مدارك دانش آموختگان مقطع Ph.D. رشته هاي داروسازي ، علوم پايه پزشكي و بهداشت