اداره بورس داخل

مواردي كه دانشجويان بايد در هنگام تحصيل به آن توجه نمايند

1-  تمديد مدت بورس بر حسب ضرورت توسط دانشگاه محل تعهد خدمت حداكثر تا 6 ماه صورت مي پذيرد و در صورت نياز به فرصت زماني بيشتر جهت ادامه تحصيل ، بايد دانشگاه محل تحصيل ضمن تائيد نياز به تمديد دوره تحصيلي گزارشي از وضعيت تحصيلي دانشجو را ارائه نمايد كه پس از بررسي اقدام لازم حداكثر تا يك نوبت 6 ماهه ديگر معمول ميگردد.

لازم به توضيح است در صورت تمديد دوره تحصيلي بايد متن سند تعهد محضري مطابق با افزايش طول دوره تحصيلي تغيير يابد كه لازم است متقاضي جهت انجام امور به كارشناس آموزشي دانشگاه محل تعهد خدمت مراجعه نمايد. بديهي است پس از موافقت با تمديد و تغيير متن سند مورد تعهد پيرو ابلاغ مبني بر افزايش طول دوره تحصيلي جهت دانشجو صادر ميگردد.

 2- هر گونه تغيير در محل تعهد خدمت بايد با صلاحديد معاونت آموزشي و دبيرخانه شوراي وزارت صورت گيرد كه اين امر با ارائه عدم نياز از دانشگاه مورد تعهد قبلي و اعلام نياز از محل جديد صورت مي پذيرد كه پس از تائيد معاونت آموزشي، واحد بورس داخل نسبت به اصلاحات لازم در متن حكم صادره اقدام مي نمايد.

3- كليه دانشجويان بورسيه مي توانند درطول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و در صورت نياز به مرخصي بيش از يك ماه بايد درخواست خود را كتباً به كارشناس آموزشي دانشگاه محل تعهد خدمت ارائه نمايند تا مورد بررسي قرار گيرد.

4- چنانچه دانشجويان بورسيه داخل جهت استفاده از يك دوره بورس كوتاه مدت (تكميلي) به خارج از كشور اعزام شوند از تاريخ صدور حكم بورس خارج مقرري داخل قطع ميگردد و مراتب طي صدور پيرو ابلاغ به دانشجو اعلام ميگردد. پس از اتمام دوره و بازگشت به كشور در صورت ادامه بورس داخل دانشجو مجدداً پيرو ابلاغي جهت پرداخت مقرري صادر ميگردد.