نام

سمت

شماره تلفن یا فکس

شماره داخلی

دکتر جمشید سلام زاده

رئیس مرکز خدمات آموزشی

88364535

2352

دکتر حشمت اله طاهرخانی

معاون دانشجویان و دانش آموختگان داخل

88364535

2352

دکتر یاسمن نفیسی

معاون دانشجویان و دانش آموختگان خارج

88364535

2352

محمد رضا نریمانی

معاون اجرائی مرکز خدمات آموزشی

88364535

2352

فرنگیس روانبخش

رئیس اداره تحقیقات و برنامه ریزی

81455948

5948

صدیقه مدیحی

رئیس اداره نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی- معاونت دانشجویان و دانش آموختگان داخل

81452368

2368

فدرا  امین هاشمی

کارشناس اداره نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی- معاونت فارغ التحصیلان

81455722

5722

مریم امین

کارشناس اداره نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی- معاونت فارغ التحصیلان

81452374

2374

نرگس عالی داعی

کارشناس اداره نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی- معاونت فارغ التحصیلان

81452268

2268

انسیه سعید تهرانی

رئیس اداره دانش آموختگان داخل/معاونت دانشجویان و دانش آموختگان داخل

81452252

2252

فاطمه عاصمی نیا

کارشناس اداره دانش آموختگان داخل/معاونت فارغ التحصیلان

81452337

2337

شهلا غفار زاده

کارشناس اداره دانش آموختگان داخل/معاونت اداره فارغ التحصیلان

81455402

5402

معصومه عباسی

کارشناس اداره دانش آموختگان داخل /معاونت اداره فارغ التحصیلان

81452330

2330

کبری گلچین

کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی/معاونت اداره فارغ التحصیلان

81452335

2335

ملیحه حریرچی

رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی/معاونت دانشجویان و دانش آموختگان داخل

81453221

3221

آرزو سرمدی

کارشناس اداره دانش آموختگان داخل/معاونت فارغ التحصیلان

81453049

3049

مرضیه حاجی بیگی

رئیس اداره دانش آموختگان خارج/ معاونت امور مدارک خارج از کشور

81452344

2344

میترا معتقدی

کارشناس اداره دانش آموختگان خارج/ معاونت امور مدارک خارج از کشور

81453052

3052

بنفشه فغانی

کارشناس اداره دانش آموختگان خارج/ معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81452357

2357

آتوسا اشرفی پور

کارشناس اداره دانش آموختگان خارج/ معاونت امور مدارک خارج از کشور

81452351

2351

خدیجه کفعمی

کارشناس اداره دانش آموختگان خارج/ معاونت امور مدارک خارج از کشور

81453067

3067

مهرنوش عاطف خرم

کارشناس اداره بورسها/ معاونت دانشجویان و دانش آموختگان داخل

81453089

3089

زهره رفیعی

اداره تعهدات/معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81455468

5468

اشرف اکبرپور

رئیس اداره بورس ها/ معاونت دانشجویان و دانش آموختکان داخل

81452360

2360

فریبا امین پور

کارشناس اعزام و امور بین الملل

81452379

2379

معصومه نیکو سرشت

کارشناس اداره دانش آموختگان خارج/ معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81452365

2365

سارا شهباز

مسئول دفتر ریاست مرکز خدمات آموزشی

81452352

2352

رامک صدیقی

رئیس اداره انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج/معاونت امور مدارک خارج از کشور

81455466

5466

سعاده نثاری

کارشناس اداره انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج/معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81453176

3176

فاطمه پوررفیع

کارشناس اداره انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج/معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81452375

2375

نرجس قاسم زاده

کارشناس اداره انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج/معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81453129

3129

نرگس جوزی

رئیس اداره تسهیلات ارزی و مشمولین/ معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81455459

5459

محمدرضا عبدی

کارشناس اداره تعهدات خارج/ معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81452373

2373

مینا عاشورخانی

کارشناس اداره تسهیلات و مشمولین/ معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81455461

5461

افشین حسین زاده

مسئول بایگانی/ امور اجرائی

81452075

2075

سهیلا همایون

متصدی بایگانی/ امور اجرائی

81452080

2080

علی معظمی گودرزی

متصدی بایگانی/ امور اجرائی

81452089

2089

سید رسول میریان

متصدی بایگانی/امور اجرائی

81452075

2075

سید رسول ذاکریان

متصدی بایگانی/ امور اجرائی

81452089

2089

معصومه انصاری

رئیس اداره تعهدات خارج/معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81452366

2366

فریبا یاری

کارشناس اداره تعهدات خارج/معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خارج

81452358

2358

میترا درویش

کارشناس اداره نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی/ معاونت دانشجویان و دانش آموختگان داخل

81452382

2382

فاطمه صادقی

کارشناس دفتر مرکز خدمات آموزشی

81452352

 

کاظم میرزایی

متصدی امور دفتری مرکز خدمات آموزشی

81452352

 

ندا زند

متصدی تایپ/ امور اجرائی

81452331

2331