انتقال و ميهماني(مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتراي عمومي):

1- مراحل انتقال دانشجو چگونه است؟

1)ثبت نام دانشجو در سامانه نقل و انتقال

 2)مطابق با ضوابط آئين نامه آموزشي باشد

3)موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد.

2- ضوابط انتقال و ميهماني دانشجو چيست؟

-  دانشجو مي بايست حداقل يك نيمسال در دوره هاي كارداني و كارشناسي و 2 نيمسال در دوره هاي دكتراي عمومي ( پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) را در دانشگاه مبدا بگذراند.

-  انتقال دانشجوي جديدالورود تنها از تهران به شهرستان و از دانشگاه هاي تيپ 1به دانشگاه هاي تيپ 2 و 3 امكانپذير مي باشد. ضمن اينكه فرزندان اعضاي هيات علمي و دانشجويان داراي شرايط سهميه شاهد و ايثارگر مطابق با ضوابط مربوطه كه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر تعيين مي گردد، مي توانند در بدو ورود منتقل يا ميهمان گردند.

-  در صورتيكه دانشجو بيش از 50% واحدها را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد نمي تواند منتقل شود.

-  انتقال دانشجو فقط براي يك بار مجاز است.

-  در كليه مقاطع چنانچه دانشجو خارج از ضوابط منتقل يا ميهمان گردد،‌ مي بايست شهريه مصوب هيات امنا دانشگاه را پرداخت نمايد.

3- ضوابط مخصوص ميهماني دانشجو چيست؟

-  تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان (تمام وقت يا تك درس)، در يك يا چند دانشگاه مي گذراند، نبايد از 40% كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد. لازم به توضيح مي باشد چنانچه دانشجو دروس دوره ميهماني (حداكثر40% و حداقل 30%كل واحدهاي دوره) را با ميانگين 15 و بالاتر گذرانده باشد، با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد مي تواند بيش از 40% كل واحدهاي دوره ميهمان شود.

-  در صورت افت تحصيلي دانشجو، ميانگين كمتر از 15 در هر نيمسال، ميهماني دانشجو لغو و دانشجو به دانشگاه مبدا بازمي گردد.

-  رسيدگي به امور آموزشي دانشجو (در طول دوره ميهماني بيش از 40%) بر عهده دانشگاه مبدا و با هماهنگي دانشگاه مقصد است.

- معرفي دانشجو به آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي (در طول دوره ميهماني بيش از 40%) به عهده دانشگاه مقصد و با هماهنگي دانشگاه مبدا است.

-  مدرك فراغت از تحصيل دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر مي گردد.

4- شرايط انتقال دانشجو چيست؟

بيماري صعب العلاج دانشجو (با تائيد كميسيون پزشكي دانشگاه)

صدور حكم كفالت براي دانشجو (بتوسط مراجع قضايي ذيصلاح)

ازدواج دانشجوي دختر پس از قبولي در دانشگاه ( در صورتيكه همسر وي شاغل در شهري باشد كه تقاضاي انتقال نموده است)

  • هريك از موارد فوق بايد پس از قبولي دانشجو در دانشگاه رخ داده باشد.
  • در هر يك از موارد فوق شرط اوليه و اصلي رضايت دانشگاه هاي مبدا و مقصد مي باشد.
  • شماره بخشنامه تفويض اختيارات نقل و انتقال و ميهماني به دانشگاه هاي علوم پزشكي

5- ممنوعيت هاي انتقال كدامست؟

 انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه، غير حضوري به حضوري، از دانشگاه هاي غير دولتي به دولتي و از پرديس هاي خودگردان به دوره هاي روزانه دانشگاه ها ممنوع است.

6- ممنوعيت هاي ميهماني كدامند؟

 موارد ممنوعيت انتقال- ذكر شده در سوال فوق-  و بالعكس آن براي ميهماني ممنوع است. تنها استثناء در اين زمينه عبارتست از ميهماني دوره هاي كارآموزي و كارورزي دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي مجوز دار دانشگاه آزاد اسلامي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي با پرداخت شهريه در قالب قرارداد جمعي، با رعايت ساير مقررات آموزشي.

 

سوالات مربوط به انتقال(مقاطع كارشناسي ارشد و Ph.D):

7- آيا به صرف داشتن موافقت مبدا و مقصد انتقال يا ميهماني امكانپذير است؟

خير، در مورد انتقال و ميهماني دانشجويان تحصيلات تكميلي حتما بايد در كميسيون تصميم گيري شود و نظر شورا تعيين كننده است.

8- زمان تشكيل كميسيون نقل و انتقال تحصيلات تكميلي چه موقع است؟

سالانه دو مرتبه- قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي (دي ماه- مردادماه)

9- آيا بيماري والدين يا همسر دانشجو در انتقال موثر است؟

خير. فقط بيماري شخص دانشجو و مشكلاتي كه پس از قبولي براي وي پيش آمده است.

10- اعضاي كميسيون چه كساني هستند؟

مدير تحصيلات تكميلي  دانشگاه هاي منتخب – مسئولين مركز خدمات آموزشي

سوالات مربوط به انصراف از تحصیل دانشجویان:

11- جهت انصراف دانشجو چه مراحلي را بايد طي نمايد؟

مراجعه به دانشگاه محل تحصيل- تسويه حساب با كليه واحدهاي دانشگاهي- ارائه نامه اي از دانشگاه كه در آن تعداد نيمسال هاي تحصيلي و واحدهاي نظري و عملي كه دانشجو گذرانيده است، ذكر شده است – محاسبه هزينه بهره مندي دانشجو از مزاياي آموزش رايگان توسط اداره نظارت – پرداخت بدهي توسط دانشجو و ارائه فيش آن به اداره نظارت- مكاتبه اداره نظارت با دانشگاه مبني بر تسويه بدهي دانشجو.

12- آيا دانشجو پس از انصراف مي تواند مجددا بازگشت به تحصيل نمايد؟

دانشجو تنها تا يك ماه باقيمانده به پايان نيمسال مي تواند درخواست انصراف خود را پس بگيرد.

13- ميزان بدهي آموزش رايگان دانشجو چگونه محاسبه ميشود؟

بر اساس تعداد نيمسال هاي تحصيلي و واحدهاي عملي و نظري كه دانشجو اخذ نموده.

14- دانشجو ميبايست بدهي خود را به چه حسابي واريز نمايد؟

به حساب شماره 2173319001003 خزانه، نزد بانك ملي ايران(سيبا) شعبه مسجد جامع شهرك قدس، كه در هر يك از شعب بانك ملي قابل پرداخت مي باشد.

15- ميزان بدهي دانشجوياني كه سند تعهد خاص دارند چگونه محاسبه ميگردد؟

سند تعهد ايشان به همراه مدت زمان تحصيل دانشجو كه از دانشگاه اخذ شده جهت محاسبه به دفتر امور حقوقي وزارت و امور مالي ارسال مي گردد.

سوالات مربوط به مشكلات آموزشي:

16- مراحل بررسي مشكلات آموزشي دانشجويان از ابتدا تا انتها كدامند؟

ابتدا پرونده دانشجويان در شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح ميشود و چنانچه در حيطه اختياراتشان بود راجع به آن تصميم گيري ميشود، چنانچه در حيطه اختيارات دانشگاه نبود با نظر دانشگاه مربوطه و يا مركز خدمات آموزشي به كميته منطقه اي جهت بررسي و پيشنهاد اوليه و سپس كميته نظارت جهت بررسي و تصميم گيري نهايي ارجاع مي گردد.

17- مشكلات آموزشي پرتكرار طرح شده در كميته هاي منطقه اي و نظارت كدامند؟

= سنوات بيش از حد مجاز، = معدل كمتر از حد مجاز، = مشروطي بيش از حد مجاز، = شركت در آزمون هاي جامع بيش از تعداد دفعات مجاز= بازگشت به تحصيل پس از وقفه هاي پيش آمده

18- زمان تشكيل كميته نظارت چه موقع مي باشد؟

سالانه 2 مرتبه، پيش از شروع هر نيمسال تحصيلي.

سوالات مربوط به انتقال و ميهماني واحدهاي پرديس خودگردان:

19- دانشجو چه مراحلي را بايد براي انتقال طي نمايد؟

  1. ثبت درخواست دانشجو در سامانه سراسري نقل و انتقال
  2. ارسال تقاضاي دانشجو به دانشگاه هاي مبدا و مقصد
  3. اخذ موافقت از دانشگاه هاي مبدا و مقصد

20- ضوابط انتقال و ميهماني در واحدهاي پرديس خودگردان چيست؟

كليه ضوابط انتقال و ميهماني در دانشگاه هاي دولتي در مورد پرديس هاي خودگردان نيز وجود دارد. ضمن اينكه ايندسته از دانشجويان فقط مي توانند به پرديس هاي خودگردان يا ظرفيت هاي مازاد دانشگاه ها منتقل و يا ميهمان گردند، انتقال و ميهماني از پرديس هاي خودگردان به دانشگاه هاي علوم پزشكي و يا بالعكس ممنوع مي باشد. فقط بر اساس مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي مي توانند تعدادي از واحدهاي خود را در دانشگاه دولتي با موافقت مبدا و مقصد ميهمان شوند.

21- آيا امكان انتقال دانشجويان پرديس هاي خود گردان به دانشگاه آزاد امكانپذير است؟

انتقال دانشجويان پرديس هاي خودگردان صرفا به پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه هاي مشابه با ضوابط مربوط به انتقال دانشجويان =موافقت مبدا و مقصد= امكانپذير بوده و در خصوص دانشگاه آزاد صرفا به پرديس آزاد كيش /قشم ميسر مي باشد.

 

 سوالات مطروحه در خصوص شهريه:

22- كدام دسته از دانشجويان ملزم به پرداخت شهريه هستند؟

دانشجويان پذيرفته شده در دوره هاي شبانه، پرديس هاي خودگردان، ظرفيت هاي مازاد، غير انتفاعي،  نيز اتباع غير ايراني، دانشجويان دوره هاي تكميلي و دانشجويان انتقالي از خارج ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. به علاوه دانشجويان انتقالي و ميهماني بين دانشگاه هاي داخل كشور كه شرايط نقل و انتقال را نداشته ولي با موافقت مبدا و مقصد منتقل يا ميهمان شده اند نيز موظفند شهريه تحصيل خود را بپردازند.

23- ميزان شهريه چه قدر است؟

شهريه دانشجويان فوق الذكر برابر شهريه پرديس هاي خودگردان و مطابق مصوبات هيات امناي دانشگاه محل تحصيل بوده و مبلغ آن از طريق معاونت آموزشي وزارت متبوع و با تصويب هيات امنا دانشگاه اعلام مي گردد. ضمن اينكه سالانه 10% تا 15% به شهريه فوق اضافه مي گردد.

 

مسير انجام كار در اداره نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي:

ارائه درخواست توسط مراجعه كننده و يا ارسال نامه توسط دانشگاه به دبيرخانه مركزي(طبقه همكف)

 ثبت درخواست و ارجاع به واحد مربوطه

 ارجاع نامه به كارشناس مربوطه

 بررسي درخواست توسط كارشناس

 آيا نياز به مكاتبه دارد؟

 بله- تهيه پيش نويس             خير- مختوم شده و در صورتيكه مراجعه كننده دارد اطلاع رساني صورت گيرد

 تايپ نامه توسط تايپيست و ارجاع به كارشناس

تهيه نامه توسط كارشناس و پاراف آن توسط رئيس اداره

 امضاي رئيس اداره

 نامه ارسالي است- مراجعه به دبيرخانه و دريافت نامه يا شماره آن نامه داخلي است- ارائه شماره نامه به مراجعه كننده