اداره تعهدات و تسهيلات

بورسيه ها پس از فارغ التحصيلي ملزم مي باشند به كشور مراجعت ودو برابر مدتي كه از مزاياي بورس خارج از كشور استفاده نموده اند در داخل كشور و در محلي كه وزارت متبوع تعيين مي نمايد خدمت نمايند، در صورت تخلف از انجام تعهدات بر اساس ماده 34 و طبق ضوابط مربوطه مي بايست به بالاترين نرخ ارز خسارت پرداخت نمايند.